ZÁPISNICA

Z Konferencie TSF Karpatia konanej dňa 12.9.2020

v Martine, Hotel Victoria

 

 

Prítomní:                   Viď prezenčná listina členov

 

Program:                   Otvorenie

 1. Návrhy VV TSF
 2. Správa o činnosti
 3. Kalendár podujatí
 4. Prijatie nových členov
 5. Rôzne

Záver

 

OTVORENIE

Prezident klubu M. Mojžiš privítal všetkých prítomných a poďakoval za bezproblémový priebeh prvého dňa turnaja. Oboznámil členov s programom konferencie, ktorý následne členovia schválili. Ďalej rokovanie prebiehalo podľa jednotlivých bodov programu.    

 

 1. NÁVRHY VV TSF

Prezident uviedol bod a informoval o ostatnom zasadaní VV TSF, z ktorého vzišli návrhy ako reakcia na zložitú situáciu v príprave, organizácii a realizácii našich akcií. Ďalej situáciu spôsobenú prístupom niektorých členov a v neposlednom rade i pretrvávajúcimi opatreniami proti šíreniu Covid 19. Následne odovzdal T. Belešovi - členovi VV, aby odprezentoval návrhy z VV:

 

Prvý návrh: Čestné členstvo a platenie členského, kde rozhodujúcim bude vek. Do 70 rokov veku sú povinní platiť členské i čestní členovia. Tento návrh vyvolal búrlivú diskusiu, do ktorej sa zapojila väčšina prítomných a odznelo množstvo otázok k honoru čestného členstva, ale i rozporuplných a podnetných pozmeňujúcich názorov členov. Vzhľadom ku skutočnosti, že diskusia po 1,5 hodinovej rozprave už neviedla ku konštruktívnemu riešeniu prezident diskusiu zastavil, zhrnul jej výsledky a sformuloval závery. Prezident ďalej skonštatoval pre ozrejmenie, že ku dňu konania Konferencie sú čestnými členmi: Javor, Kosorín, Šimon, Izakovič, Malík, Fiedler, Ortutay a Ondrejička. V závere tohto bodu dal hlasovať za nasledujúce návrhy:

 

 1. Zo Stanov TSF Karpatie z § 2 sa vypúšťa z textu...“po ukončení aktívnej činnosti“

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: 2                        Zdržal sa: nikto

Výsledok:                   návrh bol schválený

 

 1. Platenie členského je povinnosťou i čestných členov do 70. roku veku

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: 1                        Zdržal sa: nikto

Výsledok:                   návrh bol schválený

 

 1. Prijatie nových čestných členov a to: zakladajúcich členov klubu – Urban a Čambal, a in memoriam - Plunár, Zelienka.

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: nikto                 Zdržal sa: nikto

Výsledok:                   návrh bol schválený.

Druhý návrh: Výška členského na rok 2021 sa nemení a zostáva vo výške 40,- EUR. Podobne ako pri predchádzajúcom návrhu sa spustila búrlivá diskusia, z ktorej vzišlo niekoľko nových návrhov. Tieto by mali zabezpečiť, že zaplatenie členského včas bude jednak neodmysliteľnou povinnosťou a zároveň zvýhodní disciplinovaných členov pri účastiach na turnajoch. Prezident dal hlasovať za nasledujúce návrhy:

 

 1. Výška členského na kalendárny rok 2021 je 40 EUR.

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: nikto                 Zdržal sa: nikto

Výsledok:                   návrh bol schválený

 

 1. Termín na zaplatenie členského je do 31.12.2020, pričom za dodržanie termínu sa bude považovať zdokladovanie úhrady do tohto termínu, vrátane.

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: 2                        Zdržal sa: 1

Výsledok:                   návrh bol schválený

 

 1. V prípade oneskoreného zaplatenia členského na rok 2021 s úhradou najneskôr však do 31.1.2021 je člen povinný zaplatiť dvojnásobok, t.j. 80 EUR. V prípade neuhradenia tejto sumy do 31.1.2021 sa automaticky člen stáva nečlenom.

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: 1                        Zdržal sa: 1

Výsledok:                   návrh bol schválený

 

 1. Štartovné na turnaje pre nečlenov sa stanovuje na dvojnásobok výšky určenej pre členov TSF Karpatia.

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: 2                        Zdržal sa: nikto

Výsledok:                   návrh bol schválený.

 

 

 1. SPRÁVA O ČINNOSTI

Prezident predniesol správu o činnosti klubu a všetkých uskutočnených akciách. Konštatoval, že organizácia turnajov je stále viac a viac zložitejšia a málo členov sa zapája do činnosti. V krátkosti informoval aj o hospodárení klubu, kde informoval o výške príjmov – 1.090 EUR a výdajoch – 259,- EUR, z čoho vyplynulo, že vačšinu nákladov spojených s organizáciou turnajov znášajú samotní organizátori, ktorí sú zároveň i sponzormi. Výška zostatku na účte je vo výške 4.196,- EUR. K Správe otvoril diskusiu. Neboli pripomienky a tak dal hlasovať za prijatie správy:

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: nikto                 Zdržal sa: nikto

Výsledok:                   správa bola schválená.

 

 

 1. KALENDÁR AKCIÍ

Na rok 2021 predstavil prezident plán a kalendár turnajov v počte 5 a v termínoch:

16-17.1. - Púchov/ organizátor VV TSF

Marec – Martin/organizátor Mojžiš

Máj – Trenčín/ organizátori trenčania

Jún až september/ Kristín

14-15.11. – Martin/ organizátori Šuník a Beleš.

K predloženému kalendáru neboli pripomienky a tak dal prezident hlasovať za prijatie plánu akcií:

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: nikto                 Zdržal sa: nikto

Výsledok:                   plán bol schválený.

 

 

 1. PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV

Na základe návrhu z pléna boli za nových členov navrhnutí M. Golej a S. Jelínek.

Po vyjadrení oboch a ich súhlasoch dal predseda hlasovať o prijatí.

Hlasovanie:                 Za:                              Proti: nikto                 Zdržal sa: nikto

Výsledok:                   noví členovia boli prijatí.

 

 

 1. RôZNE

V rámci tohto bodu padla otázka zo strany P. Paracku k vyhodnoteniam hráča roka, ktoré sa

neuskutočnilo od roku 2018. Prezident prisľúbil riešenie na najbližšom zasadaní VV TSF.

 

 

ZÁVER

V závere prezident poďakoval prítomným za aktívnu účasť.

 

 

 

 

 

Zapísal:           Samuel Roško

Dňa:                12.9.2020

 

Overil:             Michal Mojžiš, prezident klubu, v.r.

                        16.9.2020

Zápis VV z 2.7.2020

 1. Čestné členstvo podľa Klubového poriadku

§ 2 Čestné členstvo.VV môže udeliť čestné členstvo členom klubu po ukončení aktívnej športovej činnostiv TSFK za týchto podmienok:- pri dosiahnutí významného životného jubilea.- za dlhodobú nezištnú sponzorkú činnosť v prospech klubu- za dlhodobú aktívnu prácu v prospech klubu.- vždy vystupovali po spoločenskej a športovej stránke ako džentlmeni

Čestní členovia sú oslobodení od pravidelného platenia členského príspevku a platia lendobrovoľný členský príspevok. 

Viac tu: https://tsfkarpatia.webnode.sk/klubovy-poriadok/

 

Výkonný výbor navrhuje vypustiť nasledovné ustanovenia z Klubového poriadku: 

 1. “Čestní členovia sú oslobodení od pravidelného platenia členského príspevku a platia len dobrovoľný členský príspevok.” 
 2. “po ukončení aktívnej športovej činnostiv TSFK”, aby bolo možné uložiť čestné členstvo aj počas aktívnej športovej činnosti 

 

 1. Nezaplatený členský príspevok podľa Klubového poriadku

 

§3 Zánik členstva:- člen dobrovoľne z klubu vystúpi a ukončí svoje členstvo.- ak člen TSFK neuhradí členský príspevok (ČP) v termíne do 15.01. hracieho roku nanasledujúci nový hrací rok, má právo uhradiť mimoriadny členský príspevok vo výške dvojnásobku ČP v náhradnej 14 dňovej lehote. Pokiaľ člen TSF K nezaplatí ČP ani mimoriadny ČP v určenej lehote, automaticky mu zaniká členstvo v TSFK. VV na svojom zasadnutí, po zvážení všetkých okolností, prečo nemohol byť ČP zaplatený , rozhodne o právoplatnosti zániku členstva.

 

Výkonný výbor sa rozhodol doplniť Klubový poriadok nasledovne: 

V prípade ak sa takýto člen bez zaplateného príspevku zúčastní turnaja do konca prebiehajúceho roka, zaplatí turnajový poplatok ako nečlen.

 1. Hlasovanie per rollam

 

§ 7- Kongres klubu

Kongres klubu je najvyšším orgánom klubu. Pre jeho rozhodovanie platia tieto ustanovenia :

(1) Kongres klubu je zhromaždenie všetkých členov klubu.

(2) Kongres zvoláva výkonný výbor oznámením na internetovej stránke www.karpatia.sk aspoň 2 týždňa pred dňom jeho konania.

(3) Kongres klubu je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomných aspoň 50% jeho členov.

(4) Kongres klubu rozhoduje hlasovaním.

(5) Na prijatie rozhodnutia Kongresu klubu je potrebný súhlas viac ako 50% hlasov z prítomných členov na Kongrese.

(6) Kongres klubu volí a odvoláva členov výkonného výboru.

(7) Kongres klubu schvaľuje výšku členského príspevku na návrh výkonného výboru

(8) Kongres klubu schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie

 

Výkonný výbor navrhuje doplniť Klubový poriadok:

 1. o možnosť hlasovania per rollam ako bod 9 tohto článku. 
 2. o nasledovné ustanovenia:
  • Povinnosť platiť členského zaniká dovŕšením 70. roku veku člena. 
  • Čestné členstvo je ocenenie dlhodobej účasti v klube a nemá žiadny vplyv na finančné záväzky voči Karpatii. 

 

 1. Kalendár na zbytok roka 2020

 

12.-13.9. - MT, antuka + majstrovstvá klubu - Konferencia klubu, So: 4hra, Ne: 2hra, organizátor MMojžiš

 

14.-15.11. - MT, hala, počet turnajových dní bude stanovený podľa počtu prihlásených 

 

 

 1. Agenda Konferencia:

 

 1. Členské na 2021
 2. Schválenie zmien Klubového poriadku
 3. Informácia o výdavkoch a príjmoch
 4. Kalenár turnajov na 2021
 5. Voľba ďalšieho formálneho fungovania klubu na základe právnej analýzy
 6. Voľba prezidenta a VV

 

 1. Oficiálne turnaje Karpatie 2021

16.-17.1.2021 - Púchov, novoročný turnaj VV, 4hra, 2-dňový

marec - MT 4hra, org: MM, 1-dňový 4-hra

máj - PE, trenčania, miesto aj herný systém podľa organizátora

jún alebo september - Boris Kristín, miesto aj herný systém podľa organizátora

14.-15.11. - org: RŠ a TB - v MT, 4hra, herný systém podľa organizátora

 

 

 1. Výkonný výbor sa s okamžitou platnosťou uzniesol dotovať turnaje v hale príspevkom 15€ na účastníka.

 

 1. VV zadá zodpovednosť za admin. stránky externému dodávatelovi podľa výberu prezidenta.

Zápis zo zasadnutia VV Karpatie, dňa 20.12.2018 v Trenčíne.
Účastníci: M. Mojžiš, T. Beleš, I. Mišenda, R. Šuník, M. Zigo


1. Členské na rok 2019 je 40,- EUR. Termín zaplatenia je 25.1.2019, pred začiatkom prvého turnaja Karpatie. Účet zostáva nezmenený.                              IBAN:SK10 0200 0000 0000 8403 9112 do poznámky uveďte svoje meno

2. Turnaje 2019:

 • 26.- 27.1. – Novoročný Cup 2019, Senec. Organizátor: Laco Čambal
 • Marec – 1. kolo oficiálnych majstrovstiev Karpatie vo štvorhre (a náhrada Kurdejova) sputovným pohárom Peťa Plunára, Púchov. Organizátor: Karpatia pod patronátom Ivana Mišendu. Pravidlá nezmenené.
 • Apríl – Vitar cup, Martin. Organizátor: Mišo Mojžiš. Prvý oficiálny racketlonový turnaj Karpatie. Racketlon pozostáva z tenisovej dvojhry a štvorhry, bedmintonu a stolného tenisu. Pravidlá a bodovanie určí v predstihu organizátor.
 • Prelom máj-jún Laugaricio Cup , Trenčín. Organizátor: Maťo Zigo. Dvojhra aj štvorhra. Systém súťaže a pravidlá stanoví organizátor. Cieľom je zatraktívniť turnaje pre čo najširšiu základňu.
 • September – Trachea Cup, Topolčany. Organizátor: Peťo Kolbík. Dvojhra aj štvorhra. Pravidlá nezmenené.
 • November – 2. kolo oficiálnych majstrovstiev Karpatie vo štvorhre, Martin. Organizátor: Robo Šuník a Tibor Beleš. Prvý deň odohrajú turnaj dvojice vylosované z dvoch výkonnostných košov podľa rankingu a druhý deň odohrajú dohodnuté dvojice. Hráči musia odohrať oba dni, aby boli klasifikovaní. Body z 1. a 2. kola majstrovstiev Karpatie (t.j. marcového turnaja v Púchove a oboch týchto dní/turnajov) sa sčítajú a majstrom Karpatie vo štvorhe sa stanú prví dvaja s najvyšším počtom bodov.

Organizátori majú právo horeuvedené hracie systémy a pravidlá zmeniť. V takom prípade budú účastníkov včas informovať.
Termíny turnajov budú upresnené v nasledujúcich týždňoch.
Loptičky na každý turnaj zabezpečí Karpatia.

 

 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia konferencie športového klubu TSF KARPATIA, konanej dňa 27. januára 2018 v Martine.

PROGRAM KONFERENCIE:

 1. Správa o činnosti za obdobie od poslednej konferencie
 2. Správa o hospodárení za roky 2016 a 2017
 3. Odovzdanie ocenenia hráčovi roka 2017
 4. Plán aktivít na rok 2018
 5. Členský poplatok na rok 2018
 6. Abdikácia prezidenta, tajomníka, členov VV, predsedu a členov revíznej komisie
 7. Predstavenie kandidátov na post prezidenta klubu na ďalšie obdobie
 8. Predstavenie kandidátov na členov VV a revíznej komisie.
 9. Diskusia.
 10. Voľba prezidenta
 11. Voľba členov VV
 12. Voľba členov revíznej komisie.
 13. Príhovor nového prezidenta klubu
 14. Slávnostný prípitok
 15. Záver.

Konferenciu klubu otvoril o 19,30 hod. prezident klubu Juraj Urban. Konštatoval, že  na konferencii je prítomných 24 členov, čo je 68,57%-tná účasť. Oboznámil prítomných s programom, v ktorom došlo k jedinej zmene, že voľba členov VV bola, ako bod 10 a voľba prezidenta, ako bod 11. Ďalšie pozmeňujúce návrhy neodzneli.

Informáciu k bodu 1) predniesol tajomník klubu Laco Čambal. Konštatoval, že v roku 2016 sa uskutočnili všetky plánované akcie na ktorých sa zúčastnili všetci členovia klubu. Najvyššiu účasť mali spravidla turnaje, na ktorých sa hrala okrem dvojhry aj štvorhra, alebo len štvorhra. V roku 2016 bola najvyššia účasť na Kurdějovskej 4-ke, turnaji v Martine, Trenčianskych Tepliciach a Novoročnom turnaji v Bratislave

V roku 2017 sa neuskutočnil Retro Cup v Bratislave a turnaj v Luhačoviciach. Najvyššiu účasť mali turnaje K-4 v Kurdějove v Martine a Topoľčanoch.

Pripomienky k uvedenému bodu neboli, konferencia vzala informáciu na vedomie.

K bodu 2) Informáciu predniesol Juraj Urban. Príjem klubu je od roku 2016 založený len na členských poplatkoch a vzhľadom k tomu, že sa neuskutočnili tradičné klubové podujatia – turnaj v Luhačoviciach, Retro Cup, ani Husa Cup, čerpanie oproti predchádzajúcim rokom bolo nižšie a zostatok prostriedkov na účte predstavuje 2.306,00 Eur. Klub zo svojich príjmov podporil organizáciu štvorhrového turnaja K-4, zakúpil loptičky na turnaje v Bratislave, Martine a Topoľčanoch. Ďalej boli zakúpene pamätné plakety pri životných jubileách členov. Otázky k tomuto bodu neodzneli.

K bodu 3) Hráčom roka za rok 2017 v dvojhre aj štvorhre sa stal Paľo Paracka. Vzhľadom k jeho neúčasti na konferencii – mu bude cena odovzdaná dodatočne.

K bodu 4) Návrh plánu aktivít na rok 2018 predniesol Juraj Urban na základe prieskumu a oficiálnych prihlášok organizátorov na web stránke klubu.

Do programu oficiálnych (bodovaných) turnajov sú navrhnuté nasledovné podujatia:

 1. Novoročný Vitar CUP v Martine (január) – organizátor Mojžiš
 2. Bratislavská „100“-ka, pri príležitosti životného jubilea Jura Urbana a Andrea Gogolu

(návrh – majstrovstvá Karpatie v 4hre, bývalá K-4), apríl

 1. ZSH – Trnečianske Teplice (2hra + štvorhra), jún, organizátori Zigo, Stuchlík, Hojsík
 2. Trachea Cup Topoľčany, september, dvojhra+štvorhra, Kolbík, Šuník
 3. Martinská 4-ka, november, organizátor Mojžiš

Neoficiálne podujatia:

Mediteráno Cup Portorož, júl – Paxtour

Bratislavská OPEN liga v dvojhre (LČ)

 

K bodu 5) konferencia jednohlasne odsúhlasila členský poplatok na rok 2018 vo výške 40,00 Eur, s termínom zaplatenia do 15.2.2018. Urban – Čambal informovali na čo sa prioritne tieto prostriedky v minulosti čerpali, návrh použitia na rok 2018 prerokuje a schváli nový VV.

Body 6,7,8 a 9 boli prerokované v jednom bloku. Diskusia, ani zásadné pripomienky k predloženým návrhom neodzneli.

Konferencia v prvom kole volieb zvolila jednohlasne nový výkonný výbor v zložení: Beleš, Mišenda, Mojžiš, Šuník, Zigo.

V druhom kole volieb prítomní členovia klubu jednohlasne zvolili za prezidenta klubu na funkčné obdobie rokov 2018-2022 Ing. Michala Mojžiša.

Následne konferencia schválila aj členov revíznej komisie, menovite: Gogola, Kristin, Stuchlík

K bodu 13) nový predseda vo svojom mene aj v mene novozvoleného výkonného výboru a členov RK poďakoval za prejavenú dôveru a prisľúbil niesť vlajku klubu dôstojne najbližšie volebné obdobie. Súčasne poďakoval odchádzajúcemu vedeniu klubu za ich predchádzajúcu dlhoročnú prácu.

Po príhovore nového prezidenta klubu bol konferencii predložený návrh na vytvorenie „čestného predsedníctva, tzv. rady starších“ z okruhu zakladateľov klubu. Konferencia návrh prijala a schválila čestné predsedníctvo v zložení: Čambal, Ondrašik, Plunár, Matovič, Urban.

Súčasne bol schválený aj návrh na udelenie čestného členstva členom, ktorí sa z rôznych dôvodov (zdravotné, pracovné...) nemôžu zúčastňovať na všetkých akciách klubu. K doteraz schváleným čestným členom Ivan Javor, Stano Kosorin – obidvaja in memoriam, Peter Šimon, konferencia schválila Vlada Malíka, Mikyho Ortutaya, Petra Ondrejičku, Miloša Fiedlera a Mira Izakoviča.

Konferencia bola ukončená slávnostným prípitkom a potleskom všetkých zúčastnených.

Zapísal: L. Čambal                                                                        Zápisnicu overil: M. Mojžiš

Príloha: prezenčná listina

Postupnosť ďalších krokov:

 1. Zasadnutie novozvoleného VV, voľba podpredsedu a tajomníka klubu.

T: do 15.2.2018

 1. Zasadnutie revíznej komisie, voľba predsedu:   T: 15.2.2018
 2. Prístup k účtu klubu, internetbanking  (Urban – Mojžiš), oficiálny prístup k účtu má však naďalej „len“ Miloš Fiedler. V prípade zmeny – treba ísť osobne do banky so zápisnicou z poslednej konferencie.
 3. Účtovníctvo. Kým sme boli poberateľmi 2% dane, účtovníctvo viedla p. Fiedlerová, takže podklady by mali byť u nej. V ďalšom období nemal kto viesť účtovníctvo, resp. prezident sa vrátil k modelu „veľmi jednoduchého účtovníctva“ Kontrola príjmov a výdavkov je možná len cez bankové výpisy. Navrhujeme do budúcna viesť aspoň jednoduché účtovníctvo – peňažný denník.
 4. Bolo by vhodné zmeniť aj sídlo klubu. Na Iľjušinovej ul. už Urban nebýva 30 rokov.

Treba urobiť dodatok k Stanovám klubu a zaslať na Ministerstvo vnútra – odbor registrácie združení. (kolok – X Eur)

 1. Web bude naďalej robiť Urban s pomocou Čambala. Výsledky – tabuľky P. Paracka (treba ho osloviť, ale predbežne súhlasil)
 2. Sledujte si aj dátumy narodenia – už vo februári bude mať 60-ku Plunár ....

Zápis z Konferencie športového klubu TSF Karpatia, konanej, dňa 14. novembra 2015 v Empire tenis centre v Trnave.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o činnosti klubu za rok 2015.
 3. Správa o hospodárení za rok 2015.
 4. Návrh aktivít na rok 2016.
 5. Návrh výšky členského poplatku na rok 2016
 6. Voľba nového výkonného výboru a revíznej komisie na funkčné obdobie rokov 2015 – 2017.
 7. Prijatie nového člena
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 1. Konferenciu otvorili spoločne prezident klubu Juraj Urban a tajomník Ladislav Čambal. Podali základnú informáciu o priebehu a programe, ku ktorému neboli vznesené pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy. Bolo konštatované, že konferencia je uznášania schopná, nakoľko sa jej zúčastnilo nadpolovičná väčšina riadnych členov klubu. (viď výsledková listina z turnaja)
 2. Správu o činnosti za rok 2015 predniesol prezident Juraj Urban. Konštatoval, že všetky plánované akcie sa uskutočnili. Najväčšia účasť bola na Novoročnom turnaji v Bratislave a na turnaji v Martine. Druhý rok po sebe stagnuje počet účastníkov na turnaji v Luhačoviciach a na Jadran Cupe. Tiež už viac rokov je evidovaný slabší záujem o letnú tenisovú ligu. Pokiaľ ide o neoficiálne akcie – najväčšiu odozvu mal „Spoločenský večer pri príležitosti 20. výročia založenia klubu“, lyžovačka na Kaprune a už tradičný Husa cup.
 3. Správu o stave financií predniesol Miloš Fiedler, táto však nebola členmi konferencie akceptovaná a bolo uložené prezidentovi klubu J. Urbanovi vypracovať písomnú informáciu a túto zaslať mailom všetkým členom klubu.
 4. O návrhu aktivít na rok 2016 informoval tajomník klubu L. Čambal. Uviedol, že v návrhu sú uvedené len tie akcie u ktorých organizátor oficiálne požiadal o organizáciu akcie vyplnením prihlášky cez prihlasovací formulár zverejnený na web stránke klubu. Na základe hlasovania prítomných členov boli všetky akcie odsúhlasené jednohlasne, 4 pripomienky boli vznesené len k organizácii Jadran cupu - s tým, že presné termíny budú spresnené po dohode organizátora s novým výkonným výborom klubu.
 5. K návrh výšky členského poplatku prebehla krátka diskusia, členovia nakoniec prostredníctvom hlasovacích lístkov odsúhlasili výšku členského poplatku na rok 2016 v rovnakej výške, ako tomu bolo v roku 2015, t.j. 35 Eur. Termín zaplatenia určí nový výkonný výbor osobitným rozhodnutím.
 6. Voľba nového výkonného výboru a revíznej komisie sa uskutočnila formou tajných volieb. Na pripravenú kandidátku na členov VV boli priamo na konferencii doplnení Laco Čambal a Boris Kristin. Po spočítaní všetkých hlasov volebnou komisiou (Matovič, Stuchlík, Paracka) bolo konštatované, že voľby sa uskutočnili v súlade so stanovami klubu a za členov VV boli zvolení (v abecednom poradí) Tibor Beleš, Ladislav Čambal, Milan Matovič, Juraj Urban a Robert Šuník. Bol tiež  diskutovaný návrh, či by prezidenta klubu nemala voliť priamo konferencia klubu. Vzhľadom k tomu, že nová legislatíva v športe (nový zákona o športe) neumožňuje model, kde konferencia zvolí prezidenta a ten si vyberie sám členov VV, tak sa nakoniec o návrhu nehlasovalo a potrebu zmeny stanov posúdi na niektorom zo svojich zasadnutí nový výkonný výbor.

Za členov revíznej komisie boli zvolení – Andrej Gogola, Boris Kristin a Mikuláš Ortutay.

 1. Na návrh členov z Martina (Balent, Mojžiš) – konferencia hlasovala o prijatí nového člena Radovana Štípalu, ktorý sa zúčastnil viacerých podujatí klubu, prejavil záujem stať sa členom klubu a spĺňa všetky podmienky prijatia za člena klubu. Návrh na prijatie bol prijatý jednohlasne.
 2. V bode rôzne neodzneli žiadne doplňujúce návrhy, tak sa všetci členovia presunuli do spoločenskej miestnosti na oslavu významných životných jubileí Tibora Beleša, Miloša Fiedlera a Miloša Stuchlíka. Všetci oslávenci obdržali čestné plakety klubu.

 

V Bratislave, 14. novembra 2015

Zápísal: L. Čambal. Overil: J. Urban

Konferencia 9.11. Prostejov

pocet prítomných členov : 25 

Konferencia schvalila :

 1. Prijatie Andreja Gogolu (skrátene Google) za nového člena klubu
 2. Zvýšenie  členského príspevku na rok 2015 na 40 € za člena 
 3. Pri štvorhrových turnajoch sa dvojice budú navzájom vyberať s podmienkou, že rovnaká dvojica sa na turnaji Karpatie počas roku môže vybrať len raz. 
 4. Tenisová liga sa v sezóne 2015 bude hrať novým spôsobom. Určila sa bratislavská vetva (modrá skupina - koordinátor S. Loffler)  a mimobratislavská (červená skupina - koordinátor I. Mišenda). Najlepší 4 hráči z každej skupiny si o konečného víťaza zahrajú v Play off na jednodňovom  turnaji. (bližšie to bude v upravených pravidlách TL) 
 5. Schválila  sa možnosť prerušenia členstva v klube na max na 3 roky 
 6. Do konca mesiaca Stuchlík a Koreň preveria možnosti vyriešenia nahadzovania  výsledkov a rebríčkov na našej stránke a pripravia návrh na riešenie, 
 7. Zrušil sa limit na udeľovanie DK na turnajoch s prihliadnutím na počet prihlásených hráčov 
 8. Schválil  sa program turnajov a akcií na rok 2015 
 9. Schválilo sa hospodárenie klubu za tento rok
 10. VV karpatie ocenil ( len medailou ) Janku Fiedlerovú ako našu najaktívnejšiu 2% prispievateľku do rozpočtu nášho klubu. Ďakujeme
 11. Konferencia odporučila organizátorom turnajov pokryť finančne hlavne náklady na športovú stránku turnaja (kurty, loptičky, ceny)

 

Konferencia TSF Karpatie konaný dňa 5.12.2013 - Jurki dom . Domkárka ul. - Bratislava

1.)

Kongres rozhodol o zmenách v TL takto:

TL 2014 sa nebude započítavať do rebríčka ATV Karpatia, ale bude samostatnou súťažou, ktorá sa bude hrať  na antuke za rovnakých podmienok ako doteraz. Na konci súťaže bude víťaz odmenený pohárom a prípadne vecnou cenou podľa možností.  

Kongres zrušil tresty za neodohranie predpísaného počtu zápasov (7), takže sa do nového ročníka TL môžu prihlásiť všetci členovia Karpatie  (ak nie sú potrestaní vylúčením z TL z iných dôvodov).

Tento postup sa uplatňuje už pre nasledujúci ročník TL  2014. Preto aj hráčom o ktorých výbor rozhodol, že nesplnili podmienku 7 zápasov v TL 2013, sa trest ruší.

Následok – zmena pravidiel TL

§4.Počet zápasov
Do konečných výsledkov sa započítava najlepších 11 bodovo ohodnotených zápasov TL. Minimálny počet zápasov, ktoré musí hráč odohrať je stanovený na 7 zápasov /do výsledkov TL sa nezapočítávajú vzájomné zápasy odohrané na turnajoch klubu/. Pokiaľ hráč po ukončení TL nemá odohraný predpísaný minimálny počet 7 zápasov, tak sa to považuje za nešportové správanie. Takému hráčovi sa nepridelia žiadne body za TL a nemôže sa zúčastnit nasledujúceho ročnika TL ak neuhradí pokutu vo vyske 35 eur. Pri opakovanom porušení pravidla o 7 povinne odohratých zápasoch môže  VV rozhodnúť o treste aj nad rámec tohto pravidla.

Nové znenie:

Do konečných výsledkov sa započítava najlepších 11 bodovo ohodnotených zápasov TL. Minimálny počet zápasov, ktoré musí hráč odohrať je stanovený na 7 zápasov /do výsledkov TL sa nezapočítávajú vzájomné zápasy odohrané na turnajoch klubu/. Hráč, ktorý po ukončení TL  nemá odohraný predpísaný minimálny počet 7 zápasov, nebude klasifikovaný v príslušnom ročníku TL. Pri opakovanom porušení pravidla o 7 povinne odohratých zápasoch môže VV rozhodnúť o treste  za nešportové správanie (napr. podmienením účasti v TL  uhradením pokuty vo výške 35 EUR).

§4.1.Postupnosť zápasov

Aby sa predišlo nahromadeniu zápasov v posledenom mesiaci ,stanovuje sa povinnosť odohrať minimálne 5 zápasov do 31.8.


§9. Záver súťaže
V termíne od 01.09 sa musia všetky zápasy TL oznámiť (miesto, čas, kto s kým) minimálne 4 hodiny pred stanoveným začiatkom zápasu na príslušnej časti klubovej webstránky. Zápasy, ktoré nesplnia túto podmienku nemôžu byť započítané do TL s výnimkou zápasov odohraných pred klubovou verejnosťou.

Nové znenie:

V priebehu celej súťaže sa  odporúča dostatočne vopred informovať o konaní všetkých zápasov (miesto, čas, kto s kým) na príslušnej časti klubovej webstránky a so zreteľom na istotu  regulárnosti záveru súťaže a  zvýšený záujem klubovej verejnosti sa odporúča najmä dôsledne informovať o zápasoch  plánovaných od 01.09.


10§.Vyhlásenie výsledkov TL:
Vykoná VV najneskôr
do 15  dní  po ukončení TL a za dosiahnuté výsledky pridelí body do rebríčka TSF. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o lepšom umiestení vzájomný zápas, v prípade že spolu nehrali tak o poradí rozhoduje väčší počet odohraných zápasov, prípadne vyhraných setov .


2.) Kongres rozhodol o zmene v organizácii turnajov takto:

Žiadny z turnajov s pevným miestom v kalendári sa neruší.

 Pri organizovaní turnajov sa bude preferovať model Luhačovice 2013, pri ktorom  sa hrá v prvý deň dvojhra a na druhý deň štvorhra za podmienky, že to umožňuje počet dvorcov a hráčov. Hráči do štvorhry sa budú losovať.

 

Zásadnú  zmenu  organizovania turnaja  kongres schválil v prípade:

- turnaja WEON Cup v Trnave, ktorý  sa mení  na štvorhrový s možnosťou výberu dvojíc  podľa systému Kurdějov,

- turnaja Laugaricio Cup, ktorý  ostáva  dvoj aj štvorhrový, ale do štvorhry je možnosť výberu dvojíc podľa systému Kurdějov.

 


 Ďalšie podnety a navrhy bude VV riešiť na svojom najbližšom zasadaní v januári 2014 !

 

Zasedání VV 25.08.2013

Přítomni:Fiedler,Paracka,Matovič,Urban,Kristín

hosté: Loffler,Ondrášik,Beleš,

1.Fiedler doložil materiální zabezpečení Jadran cupu.-Míčky,ceny,kurty jsou zabezpečeny.

2.VV rozhodl,že zatím je nejasný počet startujících a tak  vylosování se uskuteční v Portoroži 28.08. v 21.00 hod.Určil však,že se bude hrát skupinový systém.Čtyřhra se bude hrát  podobným systémem,hráči se k nasazeným dolosovávají. Bude se hrát tzv.Luhačovický systém.

3.VV  povolil  hráči Mojžíšovy z dúvodu dlouhodobého zranění vyjímku a nemusí do 31.08.odehrát 5 zápasú do TL.

 

Zasedání VV TSF Karpatia 20.03.2013

Přítomni:Plunár,Fiedler,Urban,Matovič,Kristín,Paracka,Loffler

1. Fiedler doložil připravenost WEON Cupu-vše hotovo,hrají se skupiny,postupují přímo 1-2,3 hrají kvalifikaci na 1 TB.

2.Hl.Organizátoři: Ondrášik,Fiedler,Loffler

3.Turnaj byl rozlosován

4.VV schválil pravidla na TL bez jakýchkoliv doplňkú,návrh L.Čambala na to aby hráči kteří jsou o 10 let mladší jako jejich soupeř hráli na celý 4 hrový dvorec VV jednomyslně zamítl.

-VV určil koordinátory TL:Koreň,Plunár,Matovič

-VV odsouhlasil,že hráči Jurkovič Maroš,Handiak,Roško a Kapusta mohou hrát TL 2013 pouze za předpokladu,že uhradí 33 euro man.poplatek(v lonském roce neodehráli předepsaný počet zápasú)

5.VV určl S.Lofflera přípravou a zabezpečením TB Turnaje v Malinově.

 

Kongres TSF Karpatia 11.01.2013

Při Novoročním turnaji v Martine se uskutečnil i Kongres klubu.

1.President klubu P.Plunár vyhodnotil uplynulý rok.

2.Byly předány ceny p.Parackovi za vítězství v TL a zároveň se stal P.Paracka i Hráčem roku.

3.Kongres schválil doplněk do stanov klubu:

   Dlouhodobě zraněný hráč múže nejpozději do 14.01.požádat VV o pozastavení svého členství v klubu  na  následující sezónu a v tomto případě nemusí uhradit do stanoveného termínu členský příspěvek.V případě ,že se aktivně zapojí do činnosti klubu je povinný uhradit ČP za celou sezónu.POkud tak neučiní  je považován na akcích klubu jako host (nemá automaticky jistou účast)a je povinný uhradit poplatky za svoji účast jako nečlen.

Přítomni na Kongrese:

Plunár,Matovič,Urban,Čambal,Koreň,Fiedler,Ortutay,Loffler,Mrázik,Lazarčík,Zigo,Balent,

Mojžíš,Letrich,Zelienka,Mišenda,Kapusta,Turan,Paracka,

 

Zasedání VV 09.01.2013

Přítomni: Plunár,Fiedler,Matovič,Kristín,Urban

Nepřítomný: Paracka

1.VV projednal žádost p.Roška a Pašiaka az dúvodu jejich dlouhodobého zranění jim pozastavil členství v TSF a po dobu zranění nemusí uhradit členské na rok 2013.

2. VV navrhne na Kongresu klubu doplnit pravidla o možnost pozastavení členství po zaplacení udržávacího poplatku 1 eura.

3.Fiedler doložil připravenost Novoročního turnaje v MartineVše je připraveno a seznámil VV s e systémem turnaje a nasazování tak jak to navrhl hl.organizátor Mojžíš.

4.Následně byl turnaj rozlosován. 

 

Zasedání VV  14.11.

Přítomni:Plunár,Fiedler,Urban,Kristín,Paracka,host Loffler

Nepřítomen: Matovič

1.Fiedler doložil připravenost Hutira cupu-vše je hotovo a zabezpečeno.Byly schváleny DK ,které navrhoval R.Šuník pro pány Dzaťka,....Následně byl turnaj rozlosován.Hraje se ve 7 4 členných a 1 trojčlenné skupině na 1 kl.setHl.organizátor:Fiedler,Kristín,Šuník.

2.VV dořeršil TL 2012-Hráčum Kapustovi,Jurkovičovi Martinovi,Roškovi a    pozastavil na jeden ročník v této soutěži činnost z dúvodu neodehrání předepsaného počtu zápasú.

3.Urban navrhl plán činnosti na rok 2013,po menších úpravách byl návrh VV schválen a předložen na stránce TSF k posouzení ostatním členúm TSF.

4.VV se rozhodl,že v letošním roce se Kongres klubu nebude konat.

5.VV rozhodl,že se nebude měnit na návrh MF -účet TSF ve VUB .

6.VV schválil  výšku členského příspěvku na rok 2013 na 35 euro.

7.VV pověřil tajemníka projednat sponzorování turnajú u dlouhodobých trvalých sponzorú o další financování klubu.

 

Zasedání VV 16.05.2012

Přitomni: Plunár,Fiedler,Matovič,Urban,Kristín

Nepřítomen: Paracka

1.Z dúvodu nepřítomnosti M.Jurkoviče byl bod-doklad o hospodaření TSF odložen .

2.VV projednal opožděném přihlášky pánú Stuchlíka,Kapustu,Siváka,Roška a Mojžíše do TL a konstatuje:Hráči Stuchlík ,Kapusta aRoško uhradili do pokladny TSF 15 euro za manipulační poplatek za opžděnou přihlášku do TL -podle § 2 TL a mohou se TL zúčastnit.Hráč Sivák nereagoval na tel.ani SMS upozornění ,ve stanoveném termíně neuhradil manipul.poplatek a proto mu byl v letošním ročníku start zamítnut.Hráč Mojžíš se se do TL ve stanoveném termíně nepřihlásil a neni v pravomoci VV porušit §2 TL. Zároveň musí VV respektovat usnesení Kongresu klubu,který VV zakázal měnit pravidla během rozehrané soutěže.Proto hráč Mojžíš nemúže být zařazen do TL.

3.VV schválil návrh J.Urbana,který si vzal pod patronát zveřejňování výsledkú TL a turnajú na stránce klubu ve spolupráci s L.Koreňom.

4.VV schváli DK pro hráče Špačka.

VV následně Laugaracio cup rozlosoval.

V rúzném informoval tajemník klubu M.Fiedler ,že z osobních dúvodú ukončuje svoji činnost ve VV k turnaji v Luhačovicích,který ještě organizačně zabezpečí a zabezpečí i svolání mimořádného Kongresu klubu ve Luhačovicích k volbě nového tajemníka.

 

Zasedání VV 22.4.2012

Přítomni:Plunár,Fiedler,Paracka,Matovič

Nepřítomni:Urban

Hosté:Ortutay,Sivák,Jurkovič,

1-VV schválil přihlášky členú TSF do TL 2012.

2.VV rozhodl že když se  z mimobratislavských přihjlásil do TL pouze Šuník a Turan,tak nebude organizovat víkend TL v Hornom Srní.

3.VV pověřil M.Fiedlera aby přidělil body přihlášeným hráčúm podle starého systému a zamítl jeho návrh aby body byly přidělovány v rozmezí 5 bodú.

 

 

Zasedání VV TSF Karpatia  11.04.2012

Přítomni:Plunár,Fiedler,Matovič,Kristín,Urban,Paracka

ZA RKJurkovič Martin

1.M.Jurkovič informoval VV o stavu financí TSF Karpatia kde informoval VV o tom,že TSK spěje k zániku,protože oproti r.2010 má na účtu méně peněz,upozornil na výběr z účtu v 12/2011 -400 euro jako neopodstatněný a dále upozornil,že VUB si účtuje vysoké poplatky.

2.VV schválil DK pro Ivana Markusíka

3.VV určil systém turnaje a následně turnaj rozlosoval

 

 

 

Zasedání VV TS Karpatia 21.03.2012

Přítomni:Plunár,Fiedler,Kristín,Matovič,Urban,Paracka

Revizní komise:Jurkovič Martin,Jurkovič Matej,Beleš

Program:1.VV schválil mimořádnou dotaci na Tajbrejkový turnaj v Malinově - 120 eur+míčky na turnaj

             2. VV schválil záverečné směrnice volby hlavních funcionářú TSF a činnosti Revizní komise .

             3.VV zamítl návrh J.Urbana o přijetí Fridrika za člena klubu a podle zájmu hráče na podujatích v roce bude jeho přijetí schváleno na Kongredsu klubu.

             4.Fiedler doložil VV zabezpečení Weon cupu v Trnaě.

             5.VV schálmena nastala v § 4-1. Postupnostv zápasu kde hráč musí do 31.08.odehrát minimálně 5 zápasú.

                 VV určil na rok 2012 koordinátory TL P.Plunára a M.Matoviče.

                  VV určil,že v letošní sezóně se budou výsledky TL nahlasovat SMS ,případně e mailem M .Fiedlerovi.

 

Na závěr V  Revizní komise vykonala kontrolu hospodaření za 1 čtvrtrok 2012. 

 

Zasedání VV TSF Karpatia 30.11.

Pŕítomni: Plunár,Fiedler,Jurkovič Martin,Matovič,Kristín,Paracka,Urban

bod 1.Na návrh tajemníka byli prezidentem klubu uvedeni do funkce člena VV TSF pánové Urban,Matovič,Kristín,Paracka,.Zvolený předseda KaRK Martin Jurkovič předloží návrh na složení KaRK na příštím zasedání VV.

VV bude v tomto volebním období pracovat ve složení:

prezident klubu:Peter Plunár

tajemník klubu:Miloš Fiedler

členové VV: Juraj Urban,Milan Matovič,Boris Kristín,Pavol Paracka.

2-VV rozpracoval závěry vyplývajíci z Kongresu klubu pro další období a stanovil:

2/1.Na novou sezónu TL vydá VV upravené pravidla tak aby splňovali v co největší míře požadavky členú na tuto sout´ž.V únoru bude svolán veřejný VV na kterém budou schválena pravidla TL 2012 ,která budou po celou dobu soutěže neměnná.

2/2.VV stanovil.že za veškerou organizaci turnaje zodpovídá pouze hl.organizátor turnaje,který jako jedinný orgán bude moci udělit jakoukoliv vyjímku v prúběhu turnaje pro její účastníky.Tuto vyjímku nahlási VV nejpozději  v době losování turnaje a po zveřejnění rozlosování již žádné vyjíky nebudou udělovány.

2/3 Každý člen VV si promyslí a na nejbližším VV navrhne činnost a zodpovědnoust Kontrolní a revizní komise s tím,že na tomto zasedání VV zpracuje a vydá základní pravidla pro činnost této komise.

 

3-Zabezpečení akcí do konce roku:

Mikulášská čtyřka: Hl.organizátor: Fiedler,pomocní organizátoři:Urban,Matovič

hrají se 3 čtvorčlenné skupiny na jeden set.Podle času se pak určí další systém pokračování turnaje(pavouk nebo skupiny)startovné 15 euro na hráče .VV zabezpečí ze zbytku startovného drobné ceny pro nejlepší.

VV: Určil hl.organizátory na nejbližší období: Novoroční turnaj v Martine: Mojžíš,pom-org.Mišenda,Zelienka

 Kurdějovská čtyřka: Hl.org.Matovič,pom.org.Kristín,Paracka.

 

 

Kongres klubu 11.11.2011

Přítomni:Plunár,Fiedler,Matovič,Kristín,Mišenda,Ondrášik,Urban,Stuchlík,Mrázik,Zelienka,Mojžíš,Lazarčík,Paracka,Loffler,Koreň,Roško,Jurkovič Matej st.,Handiak,Šuník,Turan,Čambal,Sivák,Beleš,Škorec,Chlupis,Balent,

PRogram:1 Zahájení

Vykonal preziden klubu,který všechny uvítal s tručně vzhodnotil uplynulé období.Předal ceny pro nejlepšího Hráče roku a vítěze TL-P-Parackovi.

2.Byla zvolena volební komise:Paracka,Loffler,Kristín

3.M.Matovič navrhl program Kongresu ,který byl jednomyslně schválen.

4.Na návrh VV byl přijat jenomyslně za nového člena TSF Onrej Turan.

5.Přednesl tajemník M.Fiedler Zprávu o hospodaření za poslední rok.

6.Přednesl M.Matovič Zprávu Kontrolní a revizní komise.

7.Byla navrhnuta nová volba ŕídících funcionářú TSF.Na kongresu se budou volit pouze řídící pracovníci-prezident klubu,tajemniík klubu,předseda Kontrolní a revizní komise.Tito funkcionáři si dosadí do jednotlivých funcí ostatní členy (aby byl VV 6 členný,a KaRK 3 členná)a jejich uvedení do funce schvaluje prezident klubu.V pravomoci tajemníka i předsedy KaRk je možnost odvolávat členy VV a KaRK a dosazovat na jejich místo náhradu.VV dostal za úloho rozpracovat nově navrhnutá opatření do stanov klubu.Kongres schválil návrh na novou volbu řídících pracovníku klubu a volba těchto funkcionářú byla provedena podle nových pravidel.

Do jednotlivých funcí byli zvoleni: Prezident klubu -Peter Plunár,

tajemník klubu:Miloš Fiedler,

Předseda KaRK Martin Jurkovič.

8-Diskuse.S diskuse vyplynulo pro následující období:

-Jarní turnaj(bývalý Azur Reizen cup) zasponzoruje Juro Ondrášik,

-VV dostal za úlohu dopracovat Pravidla TL -dořešit sporný bod 4-1.Dořešit možnost hrát TL na minisetkáních mimo Bratislavu,

-bezdúvodně neměnit již přijaté úlohy,programy a ostatní ustanovení

-povolit opžděný příjezd na turnaj byl dán do pravomoci hlavního organizátora turnaje.

9.Kongres ukončil M.Matovič

 

 

 

Zasedání VV TSF dne 9.10.2011

Přítomni:Fiedler,Matovič,Urban,Jurkovič,Ortutay

Nepřítomni Plunár,Mišenda,Ondrášik

1.VV schválil výsledky TL 2011.Hráči Mihálik a Mišenda ,kteří neodehráli dostatečný počet zápasú byli z ročníku 2012 vyloučení -ppokud neuhradí na konto TSF 33 euro.

2.VV vybral a schválil místo a termín listopadového halového turnaje.Turnaj se uskuteční ve dnech 11.-12.11. v Dunajské Lužné.

startovné bylo určenao na 20 euro.Hl.organizátoři:Fiedler,kristín,Paracka.

3.VV vzal na vědomí změnu přátelského utkání s TK Čierna Voda na 5.11. 2011

 

Mimořádný kongres klubu 9.9.2011

Přítomni:Plunár,Fiedler,Urban,Ortutay,Mišenda,Kristín,Ondrášik,Matovič,Urban,Koreň,Paracka,

Hojsík,Ziga,Škorec,Kapusta,Stuchlík.Mrázik,Zelienka,Malík,Chlupis,Valentovič,Šuník,Čambal,Bálent,

V Portoroži proběhl mimořádný kongres klubu ktrý řešíl odvpolání Roba Š. proti vyloučení z TL 2011.

Kongres konstatoval,že §4-1 TL je nelogický  a tento paragraf pro letošní rok zrušil.Zároveň uložil VV tento § přepracovat a předložit na Kongresu klubu v listopadu 2011. Následně se hlasovalo a většina přítomných rschválila návrh VV a pro rok 2011 § 4-1 byl  zrušen.

Znamená to,že hráči Šuník,Mihálik,Kapusta,Mišenda a Stuchlík mohou nadále v TL pokračovat.

 

 

Zápis ze zasedání VV TSF 04.09.2011

Přítomni:Plunár,Fiedler,Ondrášik,Urban,Matovič,Jurkovič,Ortutay

nepřítomni:Mišenda,Kristín,

Program: Byl vyhodnocen prúběh TL 2011.VV konstatoval,že hráči:Šuník,Stuchlík,Mišenda,Mihálik a Kapusta neodehráli předepsaný počet zápasú k 1.9. a proto jsou z této soutěže vyloučeni na základe§4-1 TL..Proti tomuto rozhodnutí je možné se do 7 dní odvolat.

2.Příprava Jadran cupu.VV  určil hlavní organizátory turnaje Ortutaye,Lofflera,Matoviče.Míčky a ceny zabezpečí Fiedler,výsledkovou plachtu P.Plunár.VV rozhodl:Hlavní soutěže se mohou zúčastnit pouze členové TSF a hráči,kterým byla udělena DK a splňují věkový a výkonnostní kriteria.Dále VV rozhodl,že hráči ,kteří se přihlásí do 4 hry budou rozděleni do dvou losovacích košú.1.Koš členové TSF a do 2.koše budou zařazeni ostatní hráči..Po vylosování dvojic pak proběhne losování pavouka.Soutěž jednotlivcú:Hraje se na jeden set (6/6 TB)ve skupinách po 4.Přímo do hl.soutěže postupují vítězové skupin a druzí ze skupin sehrají 2 kolový miniturnaj v 3 členných skupinách na 1 TB .Ze 3 skupin postoupí do HS 1+2  a 3 postoupí do 3 členné skupiny kde se opět hraje na 1 TB a vítěz postoupí do HS-spolu tedy 9 hráčú postoupí do HS přímo a 7 hráčú v dodatkových soutěžích.Losování proběhne v sobotu 10.9. v Portproži.11.9. se hraje turnaj ve čtyřhře,12,9. se odehrají skupiny jednotlivcú a 13.9.se dohraje hl.soutěž jednotlivcú a soutěž útěchy.

Zápis ze zasedání VV TSF dne 18.6.2011

Přítomni:Fiedler,Plunár,Matovič,Kristín,Ondrášik,Ortutay

Nepřítomni:Urban,Mišenda,Jurkovič 

VV na tomto mimořádném zasedání projednal opožděnou přihlášku M.Kapusty do Tenisové ligy a konstatoval,že tato soutřž je určena především pro zábavu dodatečně M.kapustu přijal do letošního ročníku TL a zároveň mu uložil pokutu 20 euro za opožděnou přihlášku.Po uhrazení této pokuty bude moci hrát zápasy TL.

Zápis ze zasedání VV TSF 8.6.2001

Přítomni:  Plunár,Fiedler,Matovič,Jurkovič,Urban,Kristín

Nepřítomni:Ondrášik,Mišenda,Ortutay

Program:1.Dořešení hráčú Kapusty a Mišendy za neúčast na turnaji v Hornom Srní ,na který se přihlásili.

              2.Příprava a zabezpečení Gentlemans cupu v Luhačovicích

              3.Schválení DK a rozlosování turnaje.

1) Hráči kapusta a Mišenda mají povinnost uhradit na účet TSF 15 euro -výše startovného Genlemans cupu,jako vzniklou škodu organizátorúm turnaje.Dokud tento příspěvek neuhradí nebudou se moci zúčastnit turnajú pořádaných TSF

2.VV byl informován M.Fiedlerem o přípravě Genlemans cupu- vše je připraveno a VV scghválil 1000 euro jako výdavek na tento turnaj.

3.VV schválil a udělil Dk žadatelúm Golejovi a Turanovi na tento turnaj.Následně byl turnaj rozlosován.

            

Zápis ze zasedání VV TSF 27.4.2011

 

 Přítomni: Plunár,Fiedler,Matovič,Jurkovič,Kristín,Urban,Ortutay

Nepřítomni:Ondrášik,Mišenda

Program: Dořešení odstoupení hráčú Ondrášika,Stuchlíka a Škorce z hl.soutěže 4 hry v Kurdějově.

VV zaujal k tomuto bodu následující stanovisko: Všem odstupujícím hráčúm nebudou za dosažené výsledky přiděleny body.

-dále VV vzal na vědomí neodkladné rodinné povinnosti B.Škorce,kvúli kterým musel  odcestovat domú, a rozhodl se dále jej netrestat.VV odsoudil odstoupení dvojice Ondrášik-Kapusta-hlavně ze strany J.Ondrášika ,který upřednostnil sledování FED cupu před turnajem a i když dopředu avízoval,že turnaj asi nedohraje až do konce .Na základě těchto poznatkú se VV rozhodl,že v případě ,že bude v příštím roce o tento turnaj takový záujem,který již tradičně převyšuje kapacitní možnosti (16 dvojic) turnaje budou upřednostněni na tento turnaj jiní žadatelé než p.Ondrášik,Stuchlík a Škorec.

2.VV projednal začátek Tenisové ligy 2011 

VV vzal na vědomí opžděné přihlášky na TL p.Stuchlíka,Mihálika a Handiaka a protože dosud nebyly ještě hráčúm přiděleny body byly do soutěže přijati bez jakýchkoliv sancí.Pokud však v budoucnosti jmenovaní poruší stanovený termín přihlášek bude v jejich případé postupovánu v duchu stanov našeho klubu. P.Handiakovi za neodehraný předepsaný počet zápasú v minulé sezóne byla vyměřena pokuta 33 euro splatná na účet klubu do1.5. 2001.Pokud do tohoto termínu nebude pokuta uhrazena bude P.Handiak ze soutěže vyloučen.

VV zamítl návrh M.Fiedler aby "víkend TL"který pravidelně organizujeme v Hornom Srní se přesunul do Handlové -z dúvodu,že na kurtech v Handlové není přírodní antuka. Rovněž VV zamítl navrh M.Fiedlera na nové bodování TL.

Za účast na čtyřhře  byl určen poplatek 1 euro pro člena a 3 eura pro nečlena TSF za 1 hrací den.

Byli schváleni kordinátoři TL na rok 2011: Plunár,Matovič,Koreň.     

3.VV projednal nedělní pronjkem tenisových kurtú ve Well well centru na letní sezónu s tím,že na první 2 měsíce se pronajmou 3 kurty a podle zájmu účasti  se bude dále postupovat na 2-3 kurtech.Detaily projedná M.Fiedler s Matejem Jurkovičem.

4.VV se rozhodl pro nepříznívé počasí a nekvalitní kurty odložit Well weel cup ve čtyřhře na pozdější termín.

Zápis ze zasedábní VV TSF 12.3.2011

Přítomni: Plunár,Fiedler,Urban,Jurkovič,Matovič,Kristín

Nepřítomni:Mišenda,Ondrášik,Ortutay

Program:Příprava a zabezpečení turnaje v Kurdějově-vše připraveno-doložil Fiedler+Urban

             Byl určen a schválen systém turnaje-hraje se ve skupinách po 4 na 1 set ,1-2 postupuji do hl.soutěže 3-4 do útechy.Hraje se i tu na 1 set.

             Byla schválena dotace na tento turnaj 1000 euro.Následně byl turnaj rozlosován.

Zápis ze zasedání VV TSF 23.2.2011

Přítomni: Plunár,Jurkovič,Kristín,Ortutay,opožděne Fiedler+hosté Imed,Paracka

nepřítomni: Ondrášik,Urban,Matovič,Mišenda

Byly schváleny DK pro Oravkina a Maťašovského ,pro velký záujem pro tutnaj byly ostatní požadavky zamítnuty.

Byl schválen systém turnaje:Skupinový systém 8 skupin po 4 ,hraje se na 1 set ,1-2 postupují do hl pavouka kde se hraje do 9 (8/8TB),ostatní do útechy-podle počtu se stanoví systém.

Zápis ze zasedání VV TSF 5.1.2011

Přítomni:Plunár,Fiedler,Jurkovič,Ortutay,Matovič,Urban,Kristín,Mišenda,Ondrášik

V uvodě přivítal přítomné prazident klub a popřál všem členúm VV zdárné úsilí v Novém roce

2.I.Mišenda doložil připravensot Novoročního turnaje v Martině- vše je připraveno.Startovné bylo stanoveno na 20 euro.

3.Byly schváleny DK pro Novoročný turnaj:

4.Byl schválen systém turnaje-základní skupiny po 4 ,hraje se na 1 set,pak 1-2 hl.soutěž pavou ,3+4 podle uvážení do útechy.Sxstém útechy se stanovín podle počtu přihlášených.Hl.organizátoři:Mojžíš,Zelienka,Mišenda

5.Byl rozlosován Novoroční turnaj.

6.Fiedler doložil připravenost Bowlingového turnaje TSF.VV schválil částku 300 eur na tento turnaj.

v 7.bodě se rozebrala činnost tajemníka M.Fiedler který podal demisi .VV demisi nepřijal a upřesnila se další činnost VV tak aby nedocházelo k zbytečným rozbrojúm  ve VV.Fiedler souhlasí s tím,že dotáhne svoji činnost do konce volebního období. 

 

Kongres TSF Karpatia konaný 26.11.2010:

Přítomni: Plunár,Fiedler,Urban,Ondrášik,Kristín,Ortutay,Míšnda,Matovič,Hojsík,Ziga,Mrázik,Mihálik,Lazarčík,KAPUSTA,hALANDA,Paracka,Jurkovič dr,Loffler,Pašiak,Olgyay,Handiak,Stuchlík,Škorec,Roško,Ondrejička,Zelienka,Letrich,Čambal,Uhrín,Sivák,+hosté

1.Kongres TSF zahájil P.Plunár,vyhodnotil činnost klubu  kde konstatoval,že celý rok klub fungoval na požadované úrovni podle plánu činnosti.

2.M.Fiedler přednesl zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011.Kongres tento návrh schválil bez připomínek.

3.M.Ortutay přednesl Zprávu revizní komise .I tato zpráva byla schválena bez připomínek.

4.M.Fiedler přednesl plán činnosti na rok  2011.I tento plán byl schválen bez připomínek.

5.Na návrh J.Letricha kongres projednal přihlášku Milana Bálenta za člena klubu-M.Bálent byl přijat za člena klubu-po zaplacení vstupního poplatku 105 eur,

6.Eva Javorova věnovala klubu Putovní pohár-jako vzpomínku na jejího zesnulého manžela.VV poděkoval za tento dar a na svém nejbližším zasedání určí jeho využití.

7.P.Plunár zablahopřál našemu jubilantovi J Letrichovi k jeho 50.ce a předal mu věcný dar.

8.Po krátké hodnotíci diskusi kde však nebyly navrženy žádné podmEty a návrhy prezident klubu Kongres ukončil

KZápis z VV TSF Karpatia dne 24.11.1010

Přítomni:Plunár,Fiedler,Urban,Kristín,Jurkovič,Mišenda,Ortrutay, hosté:Paracka,Olgyay

Nepřítomni: Ondrášik,Matovič

1Byly schváleny DK na Emotions Cars cup pro pány:Kardoš,Kuta,Bálent,Turana

2.Byl určen systém turnaje a následně byl turnaj rozlosován.

3.Byly určeny úlohy na Kongres klubu:Zpráva o činnosti: Plunár,Zprávu o hospodaření a fin.rozpočet na rok 2011:Fiedler,,Plán činnosti:Urban,Revizní zprávu:M.Ortutay.Konferenci povede M.Matovič. Dar pro J-Letrich zabezpečí M.Fiedsler

Zápis ze zasedání VV 02.11.2010

Korespondeční cestou byly schváleny výsledky TL za rok 2010.Nebyly podáýny žádné námitky na prúběh TL a VV schválil dosaženéí výsledky a stanovil L.Koreňovi přidělit body za dosažené výsledky.Za schválení TL hlasovali:Fiedler,Ondášik.Mišenda,Urban,Ortutay,Kristín.Neodpověděli na E mail:Plunár,Matovič,Jurkovič.

 

Zápis ze zasedání  VV TSF Karpatia 27.10.2010

Přítomni:Urban,Kristín,Ortutay,Jurkovič,Matovič,hosté:Olgyay

Nepřítomni: Fiedler,Plunár,Ondrášik,Mišenda

Program:1.Příprava Emotions Cars cupu: M.Olgyay informoval VV o přípravách turnaje a konstatoval,že turnaj je připraven po všech stránkách.

              2.Měly být schváleny výsledky T L 2010.Protože z VV odešel M.Ortutay  VV se stal neusnášenlivaschopný a tento bod byl odložen.

               3.Byly určeny úlohy na Konferenci klubu.Zprávu činnosti-P.Plunár.Zprávu o fin.hosppodaření M.Fiedler,Plán činnosti na r.2011  j.Urban,konferenci povede M.Matovič.

 

 

 

 

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia 05.09.2010

Přítomni:Plunár,Fiedler,Urban.Matovič,Jurkovič,Ortutay, ,hosté:Loffler,Paracka,Valentovič

Nepřítomni:Mišenda ,Ondrášik,Kristín.

Program: 1.Vyhodnocení prúběhu TL:

              1. Pro nedodržení pravidla o předepsaném počtu zápasú TL ke stanovenému termínu(§4-1) byli z TL 2010 vyloučeni hráči:Handiak,Mojžíš,Jurkovič Matej jun.Halanda,Palič,Valentovič.

              2.Hráči Sivákovi z dúvodu dlouhodobé nepřítomnosti byl podle §(4-1) povolena další účast v soutěži.

              3.VV rozhodl,že zápasy které byly na dis.fóru zveřejněny po lhútě min.4 hod před zápasem,budou do TL započítány,protože u všech byl přítomen miho hrající hráče min.1 člen TSF .

              2.Příprava Jadran cupu.

VV schválil hlavní organizátory turnaje:Fiedler,Urban,Matovič,Loffler.

Systém turnaje:4hra: hraje se na 1 set (6:6 TB) ve dvou 7 členných skupinách.Ze skupiny postupují dvojiice z 1+2 místa do semifinále.

                       2 hra: hraje se na 1 set (6:6 TB) v 8 čtyřčlenných skupinách .Do 16 pavouka postupují 1+2 ze skupin.Ostatní se přihlašují do útěchy ,která se bude hrát podle počtu přihlášených.

Rozlosování turnaje 10.09. v 20.00 hod.Startovné 10 euro pro členy,15 euro pro nečleny.Začátek turnaje 11.09.v 08.45 -hraje se se 4 hra.. 

3.Jurki cup:Na požadavek M.Jurkoviče byla projednána organizace Jurki cupu na další období.VV Konastatoval,že v současné době nemá záujem rožšiřovat počet turnajú kat.A ale doporučuje svým členúm se tohoto turnaje zúčastňovat.

Zápis ze zasedání VV 02.06.2010

Přitomni: Plunár,Fiedler,Jurkovič,Kristín,Ortutay

Nepřítomni:Urban,Matovič,Ondrášik,Mišenda

Program:1.Vyhodnocení Laugarácio cupu.VV schválil výsledky dosažené na tomto turnaji a projednal porušení stanov a prúběhu turnaje u p.Olgyaye,Ondrášika a Škorce a rozhodl že:M.Olgyay který se nedostavil na turnaj na který se přihlásil musí uhradit startovné ve výši 15 eur.Do uhrazení této částky je hráči Olgyayovi pozastavena činnost na všech akcích pořádaných TSF Karpatia.Hráčúm Škorecovi a Ondrašíkovi VV odebral body získané na tomto turnaji jak ve dvojhře tak i ve čtyřhře protože bezdúvodně odstoupili z rozehraného turnaje a na zápasy druhého dne se nedostavili.

                2.VV upřesnil pravidlo o odstoupení z rozehraného zápasu pro zranění a následný start v dalších soutěžích:.Hráči se skrečuje nedohraný zápas ve prospěch soupeře ale múže nadále pokračovat v rozehrané soutěži .(např.při skupinovém systému,při pavvouku múže pokračovat v doplňkových soutěžích).

                3.VV schválil divoké karty na start Gentleman s cupu v Luhačovicích hráčúm Imedovi,Snopkovi a Sabolovi.

                4.VV Schválil systém turnaje v Luhačovicích-hraje se skupinový systém na 1 klasický set.VV určil hl.organizátory:Fiedler,Ortutay,Kristín.

                5.Následně byl turnaj rozlosován.

Zápis ze zasedání VV 08.05.2010

 

Přítomni:Plunár,Ondrášik,Kristín,Urban,Fiedler,Ortutay,
Nepřítomni:Matovič,Mišenda,Jurkovič.
Program 1.)VV vyhodnotol Azurreisen cup a schválil výsledky na něm dosažené s vyjímkou N.Mrázika,kterému byly odebrány získané body na turnaji za neomluvenou neúčast a nenastoupení na zálas v hl.soutěži druhého dne turnaje.
               2.VV rozlosoval a stanovilsystém well well cupu.

 

Zápis ze zasedání VV 7.4.2010

Přítomni:Plunár,Matovič,Ortutay,Jurkovič,Urban,Mišenda,Fiedler,Kristín

hosté: Paracka,Imed

Nepřítomen: Ondrášik

Program: 1) TL začne od 01.05.2010 do 30.09.2010 podle platných pravidel pro TL.Pro letošní rok jsou určeni koordinátoři soutěže    Koreň,Plunár,Matovič.VV schválil novinku,že hráči mimo SMS nahlašování výsledkú mohou výsledky i s komentářem nahlašovat v  rubrice Ligové fórum na webové stránce. 

                2.V Schválil a vyčlenil finanční prostředky na zabezpečení antukové sezóny ve Well well centru.Každou neděli od 09.00 do 11.00 hod.V této době nesmějí být kurty využívány na TL.Mimobratislavským členúm budou vyčleněny fin.prostředky v Pŕiměřeném množství-podle počtu členú.

                3.Imed informoval VV o zabezpečení Azurreizen cupu.Vše je připraveno.3 kurty,začíná se v pátek v 09.00.Jsoe zabezpečeny ceny,3 teplé jídla.Míčky dodá TSF.Startovné bylo stanoveno na 15 euro.

                4.Byl schválen systém turnaje:Hraje 7 skupin po 4.1-2 postupují do pavouka -16.Třetí ze skupin -kvalifikace TB-do 7 ,nejlepší 2 postupují do HS.Ostatní se mohou přihlásit do útěchy.Vše se hraje na 1 set (6-6 tb)

                5.Maroš Jurkovič požádal o přeložení termínu Jurki cupu z  listopadu na srpen s tm,že by se hrálo na kurtech Well well centra.VV konstatoval.že halový turnaj nezamění za venkovní antukový a bude hledat jiné řešení.V termíně navrhovaném Jurkovičem lze zorganizovat open turnaj.VV prověří záujem o takový turnaj a v případě zájmu ze strany členú klubu tento turnaj zorganizuje. 

Zápis ze zasedání VV 10.02.2010

Přítomni:Plunár,Matovič,Urban,Mišenda,Fiedler,Ortutay

nepřítomni:Jurkovič,Kristín,Ondrášik

Program: 1)VV vzal na vědomí,že hráči Imed,Oravkin,Vaňo a Izakovič i přes několikanásobné upozornění neuhradili do 31.01.2010 členské příspěvky a podle §3 DP jim k tomuto datumu zaniklo členství.

               2.)Fiedler informoval o připravenosti Kurdějovské 4.Následně VV schválil finanční částku 1500 eur na tuto akci.

               3,)Byly schváleny DK pro p.Chrena,M.Chlupise ,Oravkina ,Vaňa na tento turnaj

               4.)byl schváleny proposice turnaje a následně byl turnaj rozlosován

               5)Tajemní a poklqadník klubu Fiedler předložil revisní komisi Peněžní denník a dokumentaci k hospodaření za rok 2009.Dokumentaci si převzal 

                   předsedfa komise p.Ortutay k prostudování a na následném VV doloží zápis o této kontrole

 

Zápis ze zasedání VV 06.1.2010

Přítomni:Plunár,Fiedler,Kristín,Urban,Matovič,Mišenda,

Nepřítomni:Jurkovič,Ortutay,Ondrášik,

Program:1.VV schválil DK pro hráče Fobela a Holubčíka na Novoroční  turnaj v Martine.

2.Byl schválen systém turnaje:7 skupin po3,1 skupina po 4 hráčích.První 2 postupují do 16 členného pavouka.Ostaní hrají útěchuz   Ve skupinách se hraje 1 set.Hl.soutěž se hraje do 7 vít.gamú.V případě ,že někdo se na turnaj nedostaví tak Mrázik bude přeřazen do    této skupiny.

3.Hl.organiátoři :Mojžíš,Letrich,Mišenda. Startovné 20 euro členové,25 euro nečlenové.Rozpis zápasú zveřejní na stránce Fiedler,plachtu zabepečí Plunár.

4.Následně byl turnaj rozlosován.

Zápis za zasedání VV 16.12.2009

Přítomni:Matovič,Jurkovič,Kristín,Ortutay,Plunár,Ondrášik,Fiedler,

Nepřítomni:Urban,Mišenda

 

Bod.1.Schválená výsledkú Jurki cupu.

         VV odebral získané body na tomto turnaji hráčúm Sivákovi a Belešovi za nedostavení se na zápasy 2.dne turnaje.Ostaní dosažené výsledky byly                schváleny.

          VV uložil M.Matovičovi a P.Plunárovi projednat s hráči Parackou a Lazarčíkem dúvody neodehrání vzájemného zápasu na tomto trurnaji.

 

Bod 2.Tajemník klubu M.Fiedler informoval o stavu financí klubu.VV stanovil skontrokovat finanční hospodaření v roce 2009 až po 31.12.2009 kdy bude k                   dispozici i výpis z účtu za tento měsíc.Kontrolui vykoná revizní komise.

Bod.3.Byla projednána příprava Novoročního turnaje v Martine.systém turnaje bude určen až po známém počtu přihlášených.Veřejné losování bude vykonáno 6.1. 2010 na zasedání VV.

 

Bod 4. Byla vykonána volba presidenta klubu a ostatních funcionářú klubu.

          Presidentem klubu na následující období byl zvolen Peter Plunár.

          Vícepresidentem byl zvolen Juraj Ondrášik.

           tajemníkem klubu byl zvolen Miloš Fiedler

           Předsedou revizní komise byl zvolen Mikuláš Ortutay,členy RK M.Jurkovič a M.Matovič

           členové VV jsou J.Urban,I .Mišenda ,B .Kristín.

           Všichni funcionáři klubu byli zvoleni jednohlasně.

Bod.5. V tomto bodě si VV vytyčil a ujasnil nejdúležitější akce v následujícím volebním období s vyhlídkou aby činnost klubu pokračovala se vzrústající společenskoi a sportovní úrovni ke všeobecné spokojenosti naši tenisové základny.

 

 

Zápis z Kongresu klubu TSF Karpatia 96 konaného 16.11.2009 v hoteli Družba v Senci

 

Přítomni: Koreň,Urban,Plunár,Matovič,Kristín,Fiedler,Ortutay,Čambal,Ondrejička,Mihálik,Stuchlík,Lazarčík,Letrich,Malík,Jurkovič Mat.st.Jurkovič Martin.Zigo,Kapusta,Paracka,Roško,Hojsík,Šuník,Beleš, a pozvaní hosté.

Program:1.Správa o činnosti klubu

               2.Správa o hospodaření a stavu členské základny

               3.Přijímání nových členú TSF Karpatia

               4.Úprava stanov TSF Karpatia

               5.Diskuse

               6.Volba VV a revizní komise

               7.Rúzné

 

Bod 1.Správu o činnosti klubu přednesl president klubu l,Koreń.Vyzdvihl vysokou kulturní a společenskou úroveň všech akcí,které klub organizoval a poděkoval všem ,kteří se na organizaci těchto akcí podíleli.

 

Bod2.Správu o hospodaření přednesl tajemník klubu M.Fiedler .K dnešnímu dni bylo na účtech TSF Karpatia  3,619 eur.Hospodaření klubu bude po zvolení revizní komise zkontrolováno touto komisí.K 16.11.2009 má náš klub 38 členú+2 čestné členy.

 

Bod 3. Kongres klubu odsouhlasil a udělil vyjímku pro přijetí nových členú-p.Mrázika a Šuníka,kteří nesplňují věkovou hranici pro členství.Oba jmenovaní byli do klubu Kongresem klubu přijati.

 

Bod4.Kongres odsouhlasil změnu ve stanovách klubu.:Hráč ,který se přihlásil na akci(turnaj) organizovanou klubem a byl  již na něho vypočítán finanční rozpočet(byl vylosován do turnaje)a této akce(turnaje)se z jakéhokoliv dúvodu nezúčastní je povinnen uhradit klubu finanční částku,která se rovná výši startovného .Do uhrazení této částky se mu pozastavuje činnost na všech akcích organizovaných klubem.

 

 Bod 5.Diskuse-nesla se v duchu zkvalitnění členské základny a činnosti klubu a nepřinesla žádné  požadavky a návrhy do další činnosti.

 

Bod6.Volba předsednictva TSF Karpatia.

         Kongres se usnesl ,že do dalšího období povede TSF Karpatia 6 členný VV a jeho činnost bude kontrolovat 3 členná revizní komise.Do předsednictva byli zvoleni p.Plunár,Ondášik,Matovič,Jurkovič Martin,Ortutay,Mišenda,Kristín,Urban,Fiedler.

Tajemník klubu svolá do konce roku  toto předsednictvo a na něm se zvolí a upřesní jednotlivé funkce..

 

Bod rúzné: VV a všichni členové Kongresu srdečne blqahopřáli jubilantúm Ondrášikovi a Jurkovičovi k jejich životnímun jubileu a následně president klubu Kongres ukončil.

Zápis ze zasedání VV 06.09.2009
Přítomni:Koreň,Matovič,Plunár,Ortutay,Fiedler,Urban
Hosté:Jurkovič Mat.,Paracka
Nepřítomni:Jurkovič Mar.,Čambal,Kristín

Bod1:Vyhodnocení Gentlemans´cupu Lihačovice. Turnaj proběhl již tradičně na vysoké organizační i sportovní úrovni. Hráči Škorecovi bylo za neúčast na turnaji po předcházejícím se přihlášení uloženo zaplatit startovné ve výši 20 eur. Do zaplacení startovného se mu pozastavuje činnost na turnajích.

Bod 2.Vyhodnocení prúběhu TL:
VV vzal na vědomí,že z dúvodu zranění neodehráli předepsaný počet  4 zápasú do konce júla hráči: Ondrejička,Ortutay,Uhrín.
Hráč Olgyay byl pre neodohranie požadovaného počtu zápasov z TL diskvalifikovaný.

Bod 3:Příprava Jadran cupu:
Hlavní organizátoři byli určeni: Koreň,Paracka,Škorec.
Plachtu na výsledky zabezpečí Plunár. Míčky a ceny Fiedler.
Startovné bylo stanoveno:Členové 15 eur,nečlenové 20 eur.
Rozlosování soutěže proběhne 11.09. o 12.30 hod. štvorhra na kurtoch a  v 20,00 hod v hoteli
Karolina dvojhra

Systém súťaže :

Dvojhra  –  sa hrá v skupinách po 4 hráčích, postupují prví dvaja hráči podľa umiestnenia v skupine .Hraje se na 1 set
Hráči, kteří se umístili na 3 místě budou hrát o postup do hlavného pavouka kvalifikaci na 1 superteibreak do 10
Hlavná soutěž v pavouku se hrá do 9 gamov
Systém útěchy se upřesní podle počtu přihlášených.

4 hra-kategorie A: Obhajují Koreň –Mrázik.
Hraje se ve skupině na 1 set,  další pavouk se upřesní podle počtu
přihlášených.
VV povolil, aby ve 4 hře nastoupili i rodinní příslušníci ,které schválí  organizátor turnaje a povolil účast dvojici Urban-Valentovič

VV schválil DK pro pány: Mrázika, Liedla, Beleše, Suníka, Sabola, Valentoviče,
Sraz hráčú na 4 hru byl stanoven 11.09. v 12,30 hod. Následuje  rozlosování 4 hry  V 13,00 se již začne hrát soutěž. Kdo se do 12,30
nedostaví včas na kurty-nebude do soutéže 4 hry zařazen.

VV schválil částku 100 eur na občerstvení pro hráče během turnaje.

Bod4. Rúzné:A).M.Fiedler infirmoval VV o stavu klubové pokladny a o částce 2228,68 euro získané z darú 2 % K 1.09.2009 máme k dispozici 3.980,55eura.

 

 

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia 10.06.2009

Přítomni:Koreň,Matovič,Čambal,Kristín,Jurkovič,Urban,Fiedler,Ortutay,Plunár

Hosti:Jurkovič Matej,Paracka

1.VV Projednal závazek S.Lofflera vúči I.Mišendovi a konstatoval,že S.Loffler nesplnil závazek daný na VV 13.05. a tak podle § 8-2 Klubového řádu pozastavilo S.Lofflerovi členství v klubu  do odstarnění závazku I.Mišendy,nejpozději však do 31.12.2009.V Případě odstranění tohto závazku ze strany S.Lofflera VV na nejbližším zasedání přehodnotí svoje rozhodnutí.

VV se usnesl,že  za S.Lofflera nebude nikdo do VV kooptován.

2.VV vyhověl žádosti L:Čambala a zrušil své rozhodnutí ze zasedání VV 7,6.2009 z dúvodu ,že někteří členové(Čambal.Kristín,Koreň)nebyli o konání tohto VV informováni. Celé jednání VV ze dne 7.6.bylo zrušeno v plném znení.

3.VV projednal neúčast I.Siváka a L.Čambala na turnaji v H.Srní na který se přihlásili  a nezúčastnili se ho.Vzal na vědomí vyjádření I.Siváka i L.Čambala a jejich neúčast a rohodl oběma jmenovaným udělit na základě §8-2 disp.řádu pokutu ve výši startovného 15 euro s dodatkem,že do zaplacení této pokuty je oběma hráčúm pozastaven start na všech turnajích kde klub TSF Karpatia je organizátor resp spoluorganizator podujatia..Toto opatření se nevzrahuje na Tenisovou ligu 2009.

VV přijal opatření do budoucna aby podobné přestupky byly řešeny obdobnmým zpúsobem a to ,že VV uhradí za své nedisciplinované členy startovné organizátorúm turnaje a následně je vymúže od svých členú v rámci discip.řízení.

4.VV schválil DK pro p.Beleše,Pašiaka,Mrázika,Suníka a Balenta.

5.Byl rozlosován turnaj v Luhačovicích.

 

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia 13.05.2009

Přítomni:Koreň,Matovič,Ortutay,Loffler,Urban,Plunár

Nepřítomni: Fiedler, Kristín, Čambal, Jurkovič

Program:

1)Projednání žádosti I.Mišendy proti S.Lofllerovi ohledmě vymáhámí pohledávky.

S.Lofller slíbil,že do konce měsíce pohledávu vyřeší.VV se usnesl,že v případě nesplnění tohto závazku bude S.Lofflerovi pozastaveno členství v TSF Karpatia.

2.)Byla projednána příprava Laugarácia cupu v Hor.Srní.VV konstatuje ,že turnaj je připraven na požadované úrovni.

3.VV schválil na návrh hl.organizátora DK pro

p.Špačka,Mrázika,Beleše,Neuwirta,Suníka aBalenta.VV neschválil DK pro J.Orsága.

4.Byl určen hrací systém na turnaj,klasický“Pecha systém“,hrá se na 1 set do 9/8:8 tiebreak,čtyřhra do 7.

5.Byl turnaj rozlosován

6)Padl návrh na vyzkoušení ten.mícku Dunlop RG.VV se usnesl,že i nadále se budou požívat míčky Dunlop Ford.

VV projednal přešlapy některých hráčú při servisu .Je to dlouhodobý problém při hře bez rozhodčího.VV přijal opatření ,že hráči a účastníci turnaje mohou provinilce upozorňovat na tuto chybu ale až po skončení výměny.Toto upozornění nesmí mít rozhodovací charakter ale má vést k napomoci provinilcúm tento nešvar odtranit ze své hry.

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia 22.04.2009

Přítomni:Koreň,Urban,Loffler,Kristín,Jurkovič Martin,Fiedler,Plunár

Nepřítomni:Matovič,Čambal,Ortutay

Hosté:Jurkovič Matej st.Jurkovič Matej ml.

1.Zabezpečení letní tenisové sezóny

   VV schválil uvolnění peněz z rezerv VV  na zabezpečení letní tenisové  

   sezóny svých  členú následovně:

  V Bratiskavě pronajme 3 tenisové dvorce ve Wellnes centru každou    

  neděli(mimo neděle kdy jsou organizované turnaje klubem) v čase od

  10,00-do 12,00.-celkem 19 hracích dní s tím,že každý bratislavský hráč

  bude  hradit ze svého vždy 1 euro za odehraný den –tím se zaplatí

  minimálně 1 dvorec.

 

 V Trenčíně  pronajme 1 tenisový dvorec týdně na dvě hodiny v maximální  

 výšce 5,60 euro za 1 hod pro své trenčanské členy v čase ,který si stanoví

 samotní členové.

 Martinské skupině ,kterých je málo na pronájem celosezonního kurtu

 budou vydány ten.míčky v přiměreném rozsahu(pruměrná částka vydana 

 na člena TSF na kurty)

 

2.Zabezpečení Tenisové ligy.

   VV schválil přihlášky všem členúm TSF kteří se ve stanoveném termíně

   přihlásili do TL včetně hráčú Mišendy a Jurkoviče Mat.st.,kteří uhradili

   pokutu 35 eur za trest z minulé sezóny.

   P.Plunár osobně projedná přihlášku do TL s Ivanem Sivákem,který

   pokutu nezaplatil. Pokud hráč Sivák nezaplatí pokutu do 24.04.nebude

   jeho přihláška akceptována.

   VV se nezaobíral trestem hráčú Oravkina a Imeda protože jmenovaní se

   do TL nepřihlásili.

    Výsledky TL je nutno  nahlásit pouze  formou SMS případně e mailem

   L.Koreňovi nejpozději do 24 hod po odehrání zápasu. ( podľa pravidiel TL  výsledok nahlási víťaz zápasu)

 

3.VV projednal zabezpečení nejbližšího turnaje v Trenčíně a bylo konstatováno,že turnaj je připraven.J.Urban zabezpečí na stránce klubu možnost přihlášení se na ubytování v Hornom Srní.

 

4.Rúzné:

VV zorganizuje turnaj ve 4 hře kategorie B dne 08.05. od 09.00 v areálu Wellnes klubu v Bratislavě.Startovné bylo stanoveno na 30 eur na dvojici.Startovné zabezpečuje-pronájem dvorcú,jedno teplé jídlo,ceny a míčky.Prihlásit je možno do 05.05. do 24.00 na stránce klubu. 

 

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia dne 02.03.2009 

Přítomni:Koreň.Čambal,Kristín,Jurkovič,Urban,Plunár,Matovič,Fiedler

Nepřítomni: Ortutay,Loffler

 

Program:

1.Zabezpečení čtyřhrových turnajú v roce 2009:

 -trnaje byly rozděleny do 3 základních skupin:

  Turnaje kategorie A:Turnaje organizované TSF Karpatia pro své

                                      členy,dvojice se losují,bodové ohodnocení 100%

                 kategorie B:Turnaje organizované TSF Karpatia pro své členy,

                                       dvojice se přihlašují samostatně-nelosují se,je 

                                       povolena dvojice člen+nečlen.Bodové ohodnocení   

                                       :60% z A

                  Kategorie C:Tzv.Open turnaje,povoleny libovolné

                                        dvojice,minimální účast 16 hráču –z toho musí být 8           

                                        členú TSF.Bodové ohodnocení 40% z A.

Do kategorie A na rok 2009 byly zařazeny turnaje:Trenčín,Luhačovice,Ráb

Do kategorie B na rok 2009  byly zařazeny turnaje:Kurdějov,Černá Voda

Kategorie C: Turnaje budou dodatečně zorganizovány (Čer,Voda,Jurki atd) podle možností a záujmu.Turnaj musí být min 7 dní před zahájením zveřejněn na klubové stránce tak aby se členové mohli včas přihlásit.Je možné započitat do žebříčku i turnaje organizované mimo TSF Karpatia,podmínkou je minimálně 8 členná účast členú TSF a nahlášení turnaje min.7 dní před zahájením VV TSF.                   

-VV uložil L.Koreňovi navrhnou bodové ohodnocení všech karegorií.

 

Bod 2)Zabezpečení turnaje v Kurdějově.

-hlavní organizátoři:Urban,Čambal,Matovič.

-systém turnaje podle počtu přihlášených zpracuje Matovič,ceny zabezpečí

  Urban,stravu zabezpečí Čambal (jedno jídlo během dne +spol.večeře)

-startové bylo stanoveno na 10 euro pro člena,15 euro pro nečlena,5 euro

  pro doprovod(manželky,prítelkyně,děti)

-          rozlosování turnaje proběhne 12.03. v 19.00 v Jurki domě.

Bod 3) Příprava Azurreisenu:

-Byli určeni hl.organizátoři turnaje:Imed,Plunár,Loffler.

 

Bod 4) Příprava TL 2009.

-VV schválil nové pravidlo TL:Přihlášený hráč je povinnen do 31.07. odehrát minimálně 4 zápasy TL.Pokud tak neučiní bude do 31.08.podmínečně vyloučen a pokud i do tohto datumu neodehraje předepsaný počet 7 zápasú bude k 1.9. ze soutěže vyloučen.Pokud mu zranění nedovolí k 31.7.odehrát min.4 zápasy bude mu tento termín posunut o dobu celkového zranění.Hráč však musí  o svém zranění informovat v diskusním fóru TL na klubové stránce!

 

Bod.5. M.Fiedler informoval VV o tom,že pánové Uhrín a Olgyai zaplatili vstupní poplatek a stali se tak členy TSF Karpatia.

M.Jurkovič informoval VV  o tom,že Matej Jurkovič otvírá tenisové centrum a nabídl členúm TSF toto centrum k dispozici a informoval VV o možností organizování turnajú v tomto areáli.Po stanovení cen a času pro TSF  ,VV zváží možnosti využití těchto dvorcú pro činnost TSF Karpatia.   

Zasadnutia VV TSF Karpatia

 Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia 07.01.2009

Přítomni:Jurkovič Martin,Matovič,Koreň,Plunár,Loffler,Kristín,Ortutay,Čambal,Fiedler,Urban.

Host:Jurkovič Matej

Bod1:Schválení hospodaření v roce 2008 a schválení Rozpočtu hospodaření na rok 2009

M.Fiedler předložil Peněžní denník a dokumentaci hospodaření za rok 2008.Po doplněnípočátečních stavu bylo hospodaření v roce 2008 schváleno.

Byl schválen plán hospodaření v roce 2009 s jedinnou připomínkou.Na mimotenisové akce klubu budou finanční prostředky klubu uvolněny pouze v případě,že akce se zúčastní minimálně 10 členú TSF.

Do plánu hospodaření byla dopracována rezerva TSF Karpatia ve výši 3160 euro s kterou bude disponovat VV.

Bod.2.Plán činnosti klubu v roce 2009 byl schválen se dvěma připomínkami:1.P.Plunár zpracuje návrh organizace čtyřhrových turnaju a jejich hodnocení ,který předloží VV na turnaji v Martine kde VV v jedinném bode svého zasedání rozhodne o zpúsobu organizace čtyřher.2.M.Jurkovič po ukončení dohody o pronájmu haly v roce 2009 zorganizuje turnaj v roce 2010 v hale kde jsou minimálně 3 kurty se stejným povrchem. 

Bod.3.VV schválil a udělil divoké karty na Novoroční turnaj v Martine pánúm Holubčíkovi,Foberovi a Orságovi.

Bod4.Následně byl Novoroční turnaj rozlosován.

 

 

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia 12.11.2008

Přítomni:Koreň,Jurkovič,Fiedler,Čambal,Urban,Kristín,Loffler,Plunár,Matovič,

Omluven:Ortutay 

Program schuze VV :

Bod1.    Dořešení TL 2008-11-12

                       - za hrubé porušení pravidel TL byly odebrány body získané v této soutěži 

                         hráčúm Oravkinovi,Imedovi,Lofflerovi a Ortutayovi.

                         VV přihlédl ke skutečnosti,že hráči Loffler a Ortutay neměli z nahlášení

                          neodehraných zápasú žádný prospěch a považuje tento trest za

                          postačující. 

                          Hráči Oravkin a Imed,kteří jednali ve svúj prospěch byli vyloučeni

                          z Tenisové ligy i v příští sezóně 2009.

                         -VV definitivně schválil výsledky TL 2009 a L.Koreň přidělí účastníkúm

                          TL body podle opraveného pořadí.

 

                 Bod 2: Schválení DK na Jurki Cup.

                          VV schválil DK p.Malovi.VV souhlasi se zařezením hráče I.Maigu do

                           doplňkových soutěží.

 

                Bod 3.Určení hracího systému Jurki cupu.

                          -bude se hrát 1.základní kolo-12 dvojic a vítězové postoupí přímo do

                           hlavního kola-16ti členného pavouka.Hraje se na 2sety +superT do 10.

                          -poražení ze základního kola se rozlosují-bez nasazení-do 6 dvojic a ze 6

                           vítězú postoupí 4 do hlavní soutéže.O postupujících rozhoduje skore

                           z doplňkové soutěže a v případě rovnosti skore se připočítá skore ze

                           základního kola.Doplňkové kolo se hraje na 1 set do 7 gamu

                           Poražení z doplňkového kola se mohou přihlásit do útěchy.Systém

                           útěchy se určí podle počtu přihlášených.

 

                 Bod 4.Bylo rozlosováno základní kolo Jurki cupu vid rozlosovaní

 

                 Bod 5.Byl schválen program Konference TSF 14.11.2008 :

                           -Zahájení 20.30...L.Koreň + Peter Plunár-vzpomínka na I.Javora

                           -Vyhodnocení činnosti-L.Koreň

                            -Zpráva o hospodaření-M.Fiedler

                            -Návrh činnosti klubu na rok 2009-J.Urban                      

                          21.00-21.30 přestávka a společná večeře-zabezpečuje firma Jurki

                           21.30-diskuse

                             Vedením celé konference byl pověřen M.Matovič

 

                  Bod 6.Rúzné: VV schválil platbu členského příspěvku na rok 2009.

                  Kdo zaplatí členský příspěvek Do 31.12.2008 platí 1000 sk .číslo účtu VUB   84039112/0200

                  Kdo zaplatí v termínu od 1.1.2009  do 10.01.2009 do Novoročního turnaje platí 35 euro.

                  Po 10.01.2009 do 31.01.2009: 35.euro+pokutu 35 euro.

                   Členský příspěvek na rok 2009 byl stanoven na 35 euro,pro nově přijaté

                   členy je stanoven přijímací poplatek ve výši 105 eur.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze zasedání VV 7.10.2008

 

Přítomni:Urban,Jurkovič,Kristín,Fiedler,Ortutay,Natovič,Koreň

Omluveni:Plunár, Čambal .

Neomluven:Loffler

 

1.)Vyhodnocení akcí za poslední období:

-nesplněna úloha 2.turnaj 4 her na Čiernej vode -zodpovědný Loffler,který nebyl přítomen na VV stanovisko Lofflera čakame na příští VV

 

-Turnaj TSF Jadran cup. Proběhl na velmi dobré úrovni, jediným nedostatkem byla nepřipravena hráčská tabule výsledkú - zodpovědný Plunár.

 

-nesplněna úloha akce turistického výletu. Zodpovědný Kapusta.tato otázka bude rozebrána na konferenci klubu zda je vúbec o tyto akce záujem. Podle toho VV přijme opatření.

 

 

2.)Příprava Jurki cupu.

Doložil Jurkovič:

-hlavní organizátoři:Jurkovič,Plunár,Oravkin

-turnaj proběhne 14.-15.11. v hale Transpetrolu v Senci. Sraz nejpozději 14.11. v 08.45

-organizátor zabezpečí:Halu,ceny pro vítěze,pivo+kofolu,společnou večeři-pečené prase+víno .VV zabezpečí míčky na turnaj

-startovné bylo stanoveno na 500 sk

-uzávěrka přihlášek 09.11.do 24.00 hod

-stanovení systému turnaje a rozlosování bude na VV 12.11.

 

3.) Byla projednána přihláška p.Olgyaie,Uhrína a Mrázika za členy TSF.

Pánové Uhrín a Olgyai byli jednohlasně přijati za členy TSF. Přihláška p.Mrázika

byla odložena

 

4.Byla vyhodnocena TL 2008:

-pro porušení pravidel nebyly započítány zápasy TL:

Halanda-Ortutay, Oravkin- Jurkovič Dr., Oravkin-Loffler, Ortutay-Imed,.

 

Pro závažné porušení pravidel TL byl podán návrh na vyloučení z letošního ročníku

TL p.Oravkin, Imed, Loffler a Ortutay a nepridelenie im žádných bodu do rebríčku. Protože z VV odešel Ortutay VV se stal

neusnášenlivaschopným a schválení sankcií proti provinilcúm bylo odloženo na

zasedání VV dne 12.11.

Proti ostatním výsledkúm TL nebyly podány žádné námitky a VV schválil celkové

výsledky Tl za rok 2008 s podmínkou,že výsledky Lofflera a Ortutaye budou

započítány resp. nezapočítany až po dořešení případu nahlášení neodehraných zápasú.

 

-VV vzal na vědomí,že předepsaný počet zápasú neodehráli :Imed,Oravkin,Jurkovič

Matej,Palič,Sivák,Mišenda a Izakovič

 

5) Příprava materiálu na konferenci klubu:

-Zprávu o činn osti-Koreň

Zprávu o hospodaření-Fiedler

Návrh plánu činnosti- Urban

Dopracování směrnic TSF+TL- Matovič

 

Další zasedání VV bude 12.11.2008 v 19.00 v Jurkidomě

 

 

 

 

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia dne 03.09.2008

 

 

Přítomni:Korteň,Urban,Fiedler,Plunár,Čambal,Loffler

Omluveni:Kristín,Jurkovič,Matovič,Ortutay

 

Program:1.Vyhodnocení prúběhu TL:

1A: Z rozhodnití ligové komise byl anulován zápas Kapusta-Zigo

6/3,3/0 skreč Zigo z dúvodu prušení článku § 7 hracího řádu.M.Kapustovi byly odebrány body přidělené za tento zápas a uvedení hráči pokud projeví záujem mohou odehrát nový zápas do skončení TL.

1B:VV uložil J.Urbanovi zveřejnit na internetě-na hlavní stránce- povinnost nahlasování zápasu TL v diskusním fóru TL, popřípadě některému z koordinátorú TL minimálně 4 hodiny před zahájením zápasu.

 

2.Příprava Jadran cupu

 

2A:Byli určeni hlavní organizátoři turnaje: Koreň,Čambal,Stuchlík

2B:Systém turnaje stanoví organizační výbor dne 11.09. podle počtu přihlášených. Termíny přihlášky do turnaje 4 hry jsou 11.09. do 13.00 hod,v 13,30 hod je rozlosování a v 14,00 se zahajuje turnaj 4 hry.

Termín přihlášky 2 hry je 11.09. do 20,00 hod ,v 20,30 bude veřejné rozlosování. Zahájení 2 hry je 12.09.v 09.00 hod.

Startovné bylo stanoveno pro členy TSF – 200 sk,pro nečleny 500 sk.

 

VV schválil částku 22.000 sk na přímou organizaci turnaje a 10.000 sk na nepředvínané náklady.O použití této částky rozhoduje organizační výbor turnaje.

2C:P.Plunár zabezpečí tabulky na obě možné varianty soutěže jednotlivcú:“Pechúv systém“ i na skupinový systém.

2D:J.Urban zabezpečí vydání hlavních organizačních věcí souvisejících s organizací turnaje do propozic zájezdu a podle možností zajistí u tenisových kurtú info-nástěnku .

2E:M.Fiedler zabezpečí nákup cen a ten.míčkú.

 

3.Rúzné:

3A:L.Kořeň navrhl projednat přihlášku p.Olgyaye a Uhrína za členy TSF.VV odložil tuto otázku na příští VV až bude přítomna většina členú VV.

 

 

3B: L.Koreň přednesl požadavku p.Stuchlíka na částečnou úhradu ten.kurtú v Trenčíně pro trenčanské členy TSF.VV odložil tuto otázku na VV,kde se bude schvalovat rozpočet klubu na rok 2009.

 

 

 

 

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia dne 11.06.2008

 

Přítomni:Koreň,Fiedler,Kristín,Jurkovič,Plunár,Matovič,Loffler.Host:Stuchlík

Nepřítomni:-omluveni:Urban,Čambal,Ortutay

 

Bod.1:Na návrh p.Matoviče byli za členy TSF Karpatia přijati pánové Zelienka

a Škorec.Jejich definitivní přijetí je podmíněno zaplacením vstupního členského

příspěvku 3000 sk.

Otázka přijetí p.Olgyaye ,Uhrína bylo odloženo.P.Fiedler a Loffler projedenají

s jmenovanými jeich záujem o vstup do klubu.

 

Bod : Byly schváleny divoké karty na turnaj do Luhačovic pánúm:

Unčovskému,Olgyayovi a Uhrínovi.Startovné jim bylo stanoveno na 750 sk.

 

 

 

Bod 3.Byla schválena částka na zabezpečení turnaje v Luhačovicích:Startovné+ 3000.-sk

z fondu TSF

 

 

Bod.4 Byl stanoven sistém turnaje v Luhačovicích:Hraje se v 6 ti skupinách,První dva postupují do semifinálových skupin kam se započítáva vzájemný zápas ze skupin a vitězové sem.skupin postupují do finalové skupiny.Hraje se na jeden set.Stejným zpúsobem se hraje i doplňková soutěž útěchy.V řípadě rovnosti bodú o postupujícím rozhoduje vzájemný zápas,skore ze vz.zápasú a v případě rovnosti-los.

 

Bod5.Hlavními organizátory turnaje v Luhačovicích byli stanoveni:Matovič,Fiedler,Ortutay.

V případě řešení nějakých sporú byla určena JURY:Matovič,Plunár,Loffler

 

Zápis ze zasečdání VV TSF Karpatia 05.05.2008

 

Přítomni:Koreň,Loffler,Jurkovič,Ortutay,Čambal,Fiedler,Plunár,Kristín,Urban

Omluven: Matovič

 

 

 

Bod-1. Byla projednána příprava příprava turnaje v Trenčíně.Turnaj je po materiální

stránce připoraven trenčanskou skupinou pod vedením p.Ziga.

Byl stanoven systém turnaje 2+4 hry.Dvojra hl.soutěž se hraje na 2 sety

+teibreyk.Doplňkové soutěže+4 hra se hraje na jeden set do 7.Startovné bylo

stanoveno na 500 sk pro členy a 750 sk pro nečleny.

 

Bod-2.Byly schváleny DK pro pány:

Škorec,Mrázik,Gorný,Špaček,Zelienka,Magut,Polčík

Následně byl turnaj rozlosován.

 

Bod-3.Na návrh L.Čambala bylo úděleno čestné členství bývalému dlouhodobému členu

Stanovi Kosorínovi.

 

Bod-4 .Po uplynutí lhúty byli z TSF Karpatia vyškrtnuti p.Filipovič a Pavlis,kteří

neuhradili členské příspěvky a neprojevili o činnost klubu další zájem.

 

 

 

Zápis z výborové schúze VV TSF Karpatia dne 9.4.2008

 

Přítomni:Koreň ,Jurkovič,Kristín,Matovič,Fiedler,Plunár,Ortutay

Omluveni:Urban. Neomluveni:Čambal,Loffler

 

Program:

1)VV projednal přípravu TL na rok 2008 a následně schválil tato opatřen, ktoré budú nasledne zapracovane do pravidiel TL:

- TL začne 01.05.2008 a ukončí se 30.09.2008,Uzávěrka přihlášek je stanovena na

20.04.2008 do 24.00 hod.

- p.Koreň 01.05.2008 zveřejní bodové koeficienty pro hráče přihlášené do TL.

 

-Hráči ,kteří se do 20.04. nepřihlásili do TL se mohou přihlásit dodatečně do 30.04.s podmínkou,že i do tohto termínu zaplatí pokutu ve výši 500 sk.Po uplynutí tohoto termínu se končí přihlašování do TL a od 01.05.2008 se nepřipouští žádná vyjímka na přihlášení do TL.

 

- Byla stanovena časová hranice na nahlášení zápasú TL:Od 01.09.do 30.09. musí každý vyzivatel nahlásit na internetové stránce,popřípadě telefonicky některému z koordinátorú TL místo a čas zápasu do TL.Takto nenahlášené zápasy nebudou do TL započítané! Do 31.08.tato povinnost neplatí .Doporučuje se však termín zápasu nahlašovat na internetové stránce aby případní zájemci se mohli jít na tyto mnohdy zaujímavé zápasy podívat.

 

- Hraje se podle pravidel TSF Karpatia které jso na internetové stránce s těmito doplňky:

A) do výsledkú TL se nezapočítávají vzájemné zápasy odehrané na turnajích klubu.

B) Bylo zavedeno pravidlo o zveřejnění statutu"Zraněný hráč".Na internetě bude

zveřejněna tabulka do které se budou zapisovat hráči,kteří jsou zraněni.Po tuto dobu

nemôže zraněný hráč přjat výzvu na zápas do TL, tento hráč však nesmie hrát žádné

jine zápasy TL ani se zúčastňovat turnajú organizovaných TSF Karpatia.

 

C)byli určeni koordinátoři TL:p.Koreň,Matovič a Plunár ,kteří jsou oprávněni v případě

požadavku některého hráče ,že mu jiný hráč opakovaně odmítá nastoupit na zápas –

stanovit termín zápasu,který by vyhovoval oběma hráčúm.

Případná neodohranie zapasu v lehote stanovenej oprávneným koordinatorom dostane hrač, ktorý sa zápasu vyhýba stop a nesmie hrať žiadne zápasy TL až do odohratia tohto zápasu.

2) na návrh L.Koreňa byla projednána přihláška p.Pala Paracku za člena TSF Karpatia.

Pan Paracka byl jednohlasně přijat za člena TSF.Toto přijetí nabývá platnosti po zaplacení

vstupního poplatku 3000 sk do pokladny klubu.

 

3) Rúzné:

-bylo uloženo p.Urbanovi a Koreňovi na internetové stránce vytvořit samostatnou

podstráku věnovanou TL-zranění ,diskuse k zápasúm a k vyzvě na zápas.

- Byla schválena finanční částka na věcnou cenu pro pana J.U.k jeho životnímu jubileu.

- P.Matovič přednesl několik úprav disciplinárního řádu TSF Karpatia.Tyto úpravy budou projednány na VV zaobírajícího se touto problematikou.

- Bylo projednáno opožděné zaplacení ČP p.R.Vaňa.VV prodloužil p.Vaňovi tarmín zaplacení pokuty do nejbližšího turnaje .Tuto otázku projedná s R.Vanem p.Plunár.

- Následuje VV který se uskuteční 05.05.v 18.00 v Jurki domě.

Zápis z výborové schúze VV TSF Karpatia dne 12.03.2008

Přítomni:p.Koreň,Matovič,Jurkovič,Loffler,Kristín,Urban,Fiedler
Omluveni: Čambal,Ortutay,Plunár

Program:
1.p.Matovič seznámil přítomné o zabezpečení následujícího turnaje čtyřhry v Kurdějově.
Po organizační stránece jsou zabezpečeny ceny,objednanány kurty,nakoupeny míčky.
- v místě turnaje p.Urban a Fiedler projednají a zabezpečí stravu.
- B.Kristín vybere startovné-členové 500.- sk,hosté 750.- sk a doprovod 100 sk.-
- hlavními organizátory byli určeni p.Matovič,Urban a Kristín.

2.p.Matovič navrhnul při počtu 16 přihlášených dvojic 2 možné varianty turnaje.Po diskusi
byl přijat 1.návrh:4základní skupiny po 4 dvojicích.První dva postupují do 8 členného
pavouka
V hlavní soutěži,3a 4. ze skupiny postupují do 8 pavouka doplňkové soutěže.Podle času
a prúběhu budou ještě upřesněny doplňkové zápasy o umístění.

3. VV rozlosoval tenisový turna 4 hry v Kurdějově.

4. Na návrh p.Urbana byl za člena TSF Karpatia přijat jednomyslně pan.Palo Mišenda.Po
zaplacení vstupního poplatku 3000 sk se tak stane 34.členem TSF Karpatia.

5. Další VV bude svolán dne 2.04.2008 v 18.00 v Jurki domě.jako hlavní bod bude stanoveno
projednání TL v roce 2008.
 

Zápis ze zasedání VV TSF Karpatia dne 13.02.2008

 

Přítomni:Koreň,Fiedler,Čambal,Jurkovič,Ortutay,Kristín,Loffler,Urban,Matovič,Plunr,host:Imed

 

Bod 1. Imed a Loffler doložili stav přípravy Azurreisenu v Trnavě.Hala,ubytování

i občerstvení je zabezpečeno.

 

Bod 2 .Přednesl Fiedler Zprávu o hospodaření za rok 2007 a Finanční rozpočet na rok

2008.Oba dokumenty byly bez připomínek schváleny.

 

Bod 3. Oblast členské základny:Na rok 2008 nezaplatili členské příspěvy

p.Filipovič,Pavlis,Vaňo,Kosorín a na základě disc.řádu jim bylo pozastaveno

členství.

Na návrh L.Čambala VV projednal přihlášku do TSF Karpatia p.Petra

Handiaka a jednomyslně byl p.Handiak přijat.Toto schválení podléhá ještě

zaplacení vstupního poplatku.

VV určil projednat vstup dalších ˇžadatelú do TSF následovně:

Olgyay+Uhrín......S.Loffler

Liedl......................M.Fiedler

Demo.....................L.Čambal

Paracka.................L.Koreň

Mišenda................L.Čambal

 

Bod 4.p.Matovič+Urban doložili přípravu turnajú v Kurdejově a na chorvatskom Rabe.

 

Bod 5. VV schválil DK pro turnaj v Trnavě:Byly schváleny DK pro p.Paracku,Zelienku,Handiaka,Olgyaye,Uhrína,Dema,Mišendu a Liedla.

 

Následne byl turnaj rozlosován.

 

 

Zpráva z e zasedání VV 14.11.2007

Přítomni:Plunár,Fiedler,Ortutay,Urban,Koreň,Čambal,Ondrášik

Nepřítomný:Matovič,Stuchlík

Hosté:Jurkovič Maroš,Jurkovič Matej,Loffler

 

Program:

1.Příprava a vylosování Jurki cupu.Organizátoři turnaje doložili stav zabezpečení Jurki cupu.

Následně byly schváleny divoké karty a turnaj vylosován.VV konstatoval ,že Jurki cup je po všech stránkaách připraven a zabezpečen

 

2.VV rozhodl,že Novoroční turnaj proběhne v měsíci lednu buď v Martině a když se nepodaří zabezpečit sponzory na martinskou alternativu tak se uskuteční v Bratislavě na Právníku.

 

3.VV schválil materiály na konferenci klubu:

-Konferenci povede Matovič.

-vyhodnocení činnosti-Plunár

-zprávu o fin.zabezpečení- Fiedler

-návrh nového disc.pořádku-Fiedler

-návrh plánu činnost na 2008-Urban

-návrh kandidátky nevého VV-Matovič

 

4.VV definitivně schválil uskutečnění zářiového turnaje v Chorvatsku.Místo a termín projedná Urban

 

5.VV navrhl širší kandidátku VV na kongres klubu:Plunár,Matovič,Urban,Ortutay,Koreň,Fiedler,Čambal,Loffler,Imed,Kristín,Jurkovič Mar.,Chlupis..

VV uložil p.Plunárovi projednat s jmenovanými jejich ochotu pracovat ve VV .

Zápisnica z VV TSF KARPATIA zo dňa 17.10.2007
Prítomní : M.Fiedler, M.Stuchlík, Ľ. Koreň, J.Urban,M.Matovič, P.Plunár
Ospravedlnení: J.Ondrášik, L.Čambal,
Neprítomný : M.Ortutay
Program:
1.Vyhodnotenie TL , Ľ.Koreň
VV schválil výsledky TL 2007 a skonštatoval, že Imed a J. Ondrášik neodohrali požadovaný počet 7 zápasov.
2.Prejednanie a zabezpečenie evidencie TSF na príjem 2% zo zaplatenej dane , Čambal a Fiedler
M.Fiedler ubezpečil VV, že vďaka aktívnej spolupráci s L. Čambalom je všetko formálne pripravené