Preambula

Klubový a hrací poriadok predstavuje súbor základných pravidiel pre členov klubu a ich rodinných príslušníkov na akciách organizovaných klubom TSF Karpatia v oblasti tenisu, turistiky a lyžovania.Cieľom klubového poriadku je stanovenie pravidiel členstva v klube TSF Karpatia, jeho vznik a zánik; zabezpečenie športového, kultúrneho a výchovného vyžitia všetkých jeho členov, rodinných príslušníkov a mládeže.V oblasti tenisu organizovať tenisové turnaja, ktoré budú zamerané na upevnenie zdravia členov TSF Karpatia a na získanie mládeže pre tento šport .V turistickej a lyžiarskej oblasti sa zamerať na športové a kultúrne vyžitie členov TSF Karpatia a v maximálnej miere sa zamerať na ochranu životného prostredia a k tomuto viesť na svojich akciách aj mládež a upevňovať v nich pocit zodpovednosti k prírode. 

 

§ 1 Členstvo v klube

 

 §1-1 Povinnosti člena.Každý člen je povinný najneskôr do 31.12. každého kalendárneho roku potvrdit svoje členstvo zaplatením členského príspěvku (ČP), ktorého výšku schváli kongres najneskôr 30 dní pred dobou splatnosti, výška ČP bude zverejnená na klubovej internetovej stránke. 

 

§1-2 Podmienky členstva

Za člena klubu môže byť prijatý každý kto splní nasledovné podmienky :

(1) Prejaví záujem a jeho členstvo navrhne niektorý zo súčasných členov klubu.

(2) Jeho kanditatúru schváli výkonný výbor klubu (VV).

(3) Dĺžka čakateľskej lehoty kandidáta je min 6 mesiac alebo účasť na 3 podujatiach. V prípade, že ide o žiadateľa, ktorý je  známy   VV už z minulosti je možné čakateľskú lehotu skrátiť, či dokonca zrušiť.

(4) Nového člena prijíma VV po uplynutí čakateľskej lehoty, pričom prihliada aj na vek žiadateľa, ktorý by nemal byť výrazne iný ako priemerný vek členov TSFK. Za prijatie nového člena musí hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých členov VV TSFK. Práva člena získava čakateľ až po zaplatení vstupného členského príspevku.  

 

§ 2 Čestné členstvo.VV môže udeliť čestné členstvo členom klubu po ukončení aktívnej športovej činnostiv TSFK za týchto podmienok:- pri dosiahnutí významného životného jubilea.- za dlhodobú nezištnú sponzorkú činnosť v prospech klubu- za dlhodobú aktívnu prácu v prospech klubu.- vždy vystupovali po spoločenskej a športovej stránke ako džentlmeni

Čestní členovia sú oslobodení od pravidelného platenia členského príspevku a platia lendobrovoľný členský príspevok. 

§3 Zánik členstva:- člen dobrovoľne z klubu vystúpi a ukončí svoje členstvo.- ak člen TSFK neuhradí členský príspevok (ČP) v termíne do 15.01. hracieho roku nanasledujúci nový hrací rok, má právo uhradiť mimoriadny členský príspevok vo výške dvojnásobku ČP v náhradnej 14 dňovej lehote. Pokiaľ člen TSF K nezaplatí ČP ani mimoriadny ČP v určenej lehote, automaticky mu zaniká členstvo v TSFK. VV na svojom zasadnutí, po zvážení všetkých okolností, prečo nemohol byť ČP zaplatený , rozhodne o právoplatnosti zániku členstva. 

§ 4 Organizovanie turnajov a akcií 

§4-1 Prihlásenie na turnaj a jeho žrebovanie

Účasť na turnajoch a na akciách majú zaručenú automaticky všetci členovia a čakatelia načlenstvo, ktorí sa do stanoveného termínu riadne prihlásili na turnaj, resp. akciu, zaplatiličlenské príspevky a neboli potrestaní zastavením činnosti v stanovenom termíne.Žrebovanie usporiada organizátor verejne v súčinnosti s VV a to obvyklým spôsobom. Naturnaje organizované TSF Karpatia nasadzuje VV podľa aktuálneho rebríčka obvyklým spôsobom.  

§ 4-2 Schválenie výsledkov turnaja.

Po ukončení turnaja vydá organizátor turnaja oficiálne výsledky turnaja. Poverený člen VVpriradí účastníkom turnaja body za dosiahnuté výsledky a zverejní tieto výsledky nainternete. Body budú započítané do rebríčka TSF Karpatia, ktorý určuje nasadzovanie naturnaje. 

§ 4-3 Vylúčenie z turnaja

4-3-1Za nevhodné, nešportové a urážajúce konanie voči súperovi, rozhodcovi ,divákom alebo organizátorovi turnaja môže byť hráč organizátorom turnaja potrestaný vylúčením z turnaja

4-3-2 Zahájenie zápasu:Hráč sa musí bezodkladne dostaviť na dvorec po vyhlásení zápasu organizátorom.V prípade, že sa hráč nedostaví ani v 20 minútovej čakacej lehote na zápas úvodnéhokola turnaja a v 10 minútovej lehote na zápas následujúcich kôl, môže ho organizátor vylúčiť z hlavnej súťaže, hráč však môže pokračovať v doplnkovej časti turnaja. Ak sa priestupku dopustí hráč v doplnkovej časti turnaj, je z dalšieho priebehu turnaja vylúčený. 

§ 4-4 Priebeh turnaja

Na priebeh turnaja dohliada jeho organizačný výbor, ktorý rieši aj sporné situácie. Do turnajov započítavame aj Tenisovú ligu, ktorej organizácia je upravená vlastnými pravidlami Tenisovej ligy.

§ 4-5 Protest na priebeh turnaja

Protest môžu dať v priebehu turnaja len účastníci turnaja organizačnému výboru, ktorý o sťažnosti bezodkladne rozhodne, ak podstata sťažnosti môže mať vplyv na ďalší priebeh turnaja, o svojom rozhodnutí informuje sťažovateľa.Ak bola sťažnosť podaná až po vyhlásení výsledkov organizátorom turnaja, tak o sťažnosti rozhoduje VV:

a) VV prerokuje sťažnosť na svojom najbližšom zasadnutí a o svojom rozhodnutí informuje sťažovateľa najneskôr do 7 dní od dňa zasadnutia.

b) V prípade ,že bola sťažnosť podaná po uplynutí 30 dňovej lehoty, považuje sa tato sťažnosť za bezpredmetnú. Po uplynutí 30 dňovej odvolacej lehoty sa môžu výsledky meniť len v prípade technickej chyby a ich oprava ma za cieľ dať do súladu dosiahnuté výsledky so skutočnosťou.

§4-6 Účasť nečlenov klubu

Nečlenovia klubu sa na turnaji môžu zúčastniť za týchto podmienok:

a) Bola im navrhnutá divoká karta organizátorom turnaja alebo členom VV a následne juVV TSFK schválil. Množstvo DK je spravidla 2+2, konečný počet stanovený VV v spolupráci s organizátorom turnaja.

b) VV TSF vyhlási organizovaný turnaj za OPEN pre amatérskych hráčov.

c ) O výške štartovného pre nečlenov rozhodne organizátor turnaja. a jeho navrh schvaľuje VV

d ) Turnaje organizované pre žiacke a juniorské kategórie sú oslobodené od štartovného a výdaje na ne budú hradené z fondu TSF Karpatia , poprípade sponzorskou činností.

§4-7Na akciách výchovného a vzdelávacieho charakteru sa môžu na základe pozvánky niektorého člena klubu zúčastňovať aj nečlenovia klubu. Počet pozvaných nečlenov je oprávnený VV korigovať na základe reálnych organizačných a finančných možností.

§4-8 Mládež do 15 rokov veku je na akciách TSF Karpatia oslobodená od platenia štartovného . 

§ 5 - Amatérsky hráč tenisu

Za amatérskeho hráča tenisu podľa tohto klubového a hracieho poriadku je považovaný

(1) hráč, ktorý nikdy nebol registrovaný ako výkonnostný hráč STZ a neodohral žiadny súťažný zápas v rámci oficiálnych súťaží organizovaných niektorým z národných tenisových zväzov (napríklad STZ) alebo priamo Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF)

§6 - Výkonný výbor

1) Spravidla päť až desaťčlenný výbor, riadiaci činnosť klubu medzi kongresmi.

(2) Výkonný výbor spravidla pozostáva z predsedu klubu, podpredsedu, tajomníka ačlenov.

(3) Výkonný výbor volí kongres spravidla na obdobie 2 rokov.

(4) Funkčné obdobie výkonného výboru končí až voľbou nových členov výkonného výboru.

(5) Výkonný výbor navrhuje výšku členského príspevku na najbližší kalendárny rok

§ 7- Kongres klubu

Kongres klubu je najvyšším orgánom klubu. Pre jeho rozhodovanie platia tieto ustanovenia :

(1) Kongres klubu je zhromaždenie všetkých členov klubu.

(2) Kongres zvoláva výkonný výbor oznámením na internetovej stránke www.karpatia.sk aspoň 2 týždňa pred dňom jeho konania.

(3) Kongres klubu je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomných aspoň 50% jeho členov.

(4) Kongres klubu rozhoduje hlasovaním.

(5) Na prijatie rozhodnutia Kongresu klubu je potrebný súhlas viac ako 50% hlasov z prítomných členov na Kongrese.

(6) Kongres klubu volí a odvoláva členov výkonného výboru.

(7) Kongres klubu schvaľuje výšku členského príspevku na návrh výkonného výboru

(8) Kongres klubu schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie

§8-Disciplinárny poriadok klubu TSF Karpatia:

§8-1Úvodné ustanovenia DP

stanovuje pravidlá disciplnárneho konania v TSFK . Účelom disciplinárneho konania je prejednávanie a spravodlivé posudzovanie previnenia. Priebeh jednania a i vlastné rozhodnutie musí mať výchovný účinok na previnilého i ostatných športovcov ako na ja celú obec TSFK.Disciplinárneho konanie je dvojinštančné, pričom odvolanie nemá odkladný účinok. Disciplinárnym orgánom TSFK je VV, o výške trestu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s výnimkou trestu vylúčenia, o ktorom môže právoplatne rozhodnúť len nadpolovičná väčšina všetkých členov VV tajným hlasovaním. Vylúčený člen si môže po 6 mesiacoch od právoplatného vylúčenia požiadať o znovuprijatie o ktorom rozhodne VV.Pri opakovanom porušení klubového a hracieho poriadku sa k tejto skutočnosti pristupuje ako k priťažujúcej a spravidla ma za následok zvýšenie trestu.  

§8-2 Druhy disciplinárnych trestov

V disciplinárnom konaní sa môžu uložiť tieto tresty:- Písomné napomenutie- Peňažná pokuta 10 – 150 eur- Zastavenie činnosti na 3 až 9 mesiacov (1 až 3 turnaje)- Vylúčenie z radov TSFK môže byť udelený len pri mimoriadne závažnom previnení.Zastavenie činnosti a vylúčenie môžu byť udelené aj ako podmienečné tresty na dobu minimálne 3 mesiacov a maximálne 12 mesiacov 

§8-3 Druhy previnení a výška trestov 

Nešportové správanie ako pokrikovanie, vulgárne vyjadrovanie, kritizovanie, hádzanie raketou, úmyselné odpálenie loptičky mimo dvorec, do obecenstva, po súperovi, úmyselné zdržiavanie hry, svojvoľné opustenie ihriska, nevhodné oblečenie.Nevhodné spoločenské správanie na dvorcoch i mimo dvorcov počas stretnutia, turnaja.Výška trestu :písomné napomenutie,peňažná pokuta  zastavenie činnosti.

Neúčasť na turnajoch a ostatné neplnene povinností člena TSFK: Neospravedlnené nedostavenie sa riadne prihlásených hráčov na turnaj, zvlášť hrubé, prípadne opakované porušenie stanov, poriadku a zásad športovej etiky

Výška trestu :

  1. Peňažná pokuta
  2. Zastavenie činnosti
  3. Vylúčenie z radov TSFK 

§ 4-3-1- pokiaľ účastník turnaja bezdôvodne odstúpi z turnaja V prípade námietky rozhoduje o nezapočítaní bodov s konečnou platnosťou VV. 

§8-4 Odňatie a nezapočítanie bodov:

Hráčovi nebudú mu do rebríčku započítané žiadne body- za vylúčenie z turnaja.

§8-5 Odstúpenie zo zdravotných dôvodov

Pokiaľ sa hráč behom turnaja zraní, prípadne ochorie a je nútený z turnaja odstúpiť, nebude z turnaja vylúčený a započítajú sa mu získané body za vyhrané zápasy.Musí však být prítomný v dejisku turnaja.  V prípade pochybností o pridelení bodov rozhoduje organizátor turnaja v súčinnosti s VV. 

§8-6 Odstúpenie z doplnkových súťaží

Ak hráč po vypadnutí z hlavnej súťaže nechce pokračovat v doplnkovej časti turanaja je povinný túto skutočnosť nahlásit organizátorovi súťaže.V tomto prípade to nebude považované za porušenie pravidiel a hráčovi budú započítané dosiahnuté výsledky a pridelené body do rebríčku. 

§- 9 Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Situácie, ktoré tento poriadok nerieši podliehajú rozhodnutiu výkonného výboru.

(2) Tento Klubový a hrací poriadok vstupuje do platnosti dňom 1.1.2007 a platí na dobuneurčitú.

(3) Výška členského klubového poplatku pre rok 2009 je 35 euro. Mimoriadne členské je 70 eur  a noví členovia platia vstupné členské vo výške 105,- eur.   

 

Výkonný výbor : Juraj Urban – prezident klubu

Laco Čambal  - tajomník klub

členovia:  Milan Matovič, Robo Šuník, Tibor Beleš

Výkonný výbor bol zvolený na Kongrese   klubu v Trnave januári 2015